Foreningen

Vedtægter og love for Horserød Stutthof Foreningen

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Horserød-Stutthof-foreningen.

Foreningens hjemsted er formandens bopæl eller hvor bestyrelsen måtte bestemme.

§ 2 Formål og medlemskreds

Foreningens formål er:

 • At højtideligholde den 22. juni.
 • At fortsætte og styrke arbejdet mod fascisme og fremmedhad – såvel nationalt som internationalt.
 • At arbejde for at opbygge en historisk dokumentationscentral, der kan imødegår forfalskninger, belyse og forske i nye sider af besættelsestiden.
 • At sikre bevaring og tilgængelighed af personlige arkivalier.
 • At være hørings- og påtaleberettiget i forhold til de fra besættelsestiden opførte historiske mindemærker.
 • At arbejde for at sikre en bevaring og udbygning af de institutioner som belyser modstandsbevægelsen og forholdene under besættelsen 1940 – 45. (Frøslevlejren – Museet i Horserød m.v.).
 • At værne om mindet om de kammerater, der mistede livet i kampen for Danmarks frihed.
 • At støtte syge kammerater og enker overfor myndighederne.
 • At søge samarbejde med organisationer i Danmark og udlandet der har samme opgave

§ 3 Foreningen er tilslutttet

Udvalget af Tidligere Fanger og Modstandsfolk i Danmark og dermed Federation International Des Resistants (FIR) og Sammenslutningen af Danske Fanger fra Frihedskampen 1940 – 45.

§ 4 I foreningen kan optages

Personer der har været interneret i Horserødlejren, fanger fra Stutthof, tidligere Spaniensfrivillige og fanger fra Vestre Fængsel, og langtids-illegale med tilknytning til disse grupper. Hustruer, enker, enkemænd, børn og børnebørn kan ligeledes optages som medlemmer.

Andre personer der sympatiserer med foreningens formål – som aktivt arbejdende antifascistisk organisation – kan optages som medlemmer og er valgbare til foreningsposter.

Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse af medlemmer.

§ 5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Generalforsamling skal afholdes inden udgangen af maj måned.

Indkaldelse skal indeholde dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 1 måned efter at 20 medlemmer skriftligt har ønsket det, med angivelse af begrundet dagsorden, ekstraordinær generalforsamling kan også indkaldes af bestyrelsen.

§ 6 Dagsorden

Dagsorden til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde
Følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning for foreningens virke i det forløbne år.
 3. Kassererens forelæggelse af regnskab og forslag til kontingent.
 4. Eventuelle lovforslag eller indkomne forslag.
 5. Valg af formand.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 7. Valg af 2 revisorer.
 8. Eventuelt

Referat fra generalforsamling udsendes til godkendelse hos medlemmerne og bemærkninger behandles på første afholdte bestyrelsesmøde.

Ekstraordinær generalforsamling skal udover de af forslagsstillerne angivne punkter indeholde et punkt

1. Valg af dirigent og referent og afsluttes med et punkt eventuelt.

Over de på generalforsamlingen trufne beslutninger og forhandlinger føres et konklusionsreferat. – Der kan ikke på generalforsamlingerne (heller ikke ekstraordinære) stemmes ved fuldmagt.

Såfremt 1/6 af de fremmødte begærer det, skal afstemning foregå skriftligt.

Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 7 Regnskabsår

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.Foreningen tegnes af formanden og/eller kasseren, enten hver for sig eller i fælllesskab.

§ 8 Eksklusion

Bestyrelsen kan suspendere et medlem og indstille det til eksklusion på den
førstkommende generalforsamling. Eksklusion behandles mellem punkt 2
og 3 på dagsordenen. Det suspenderede medlem har ret til at give møde og tale sin sag, inden afgørelsen træffes. Eksklusion skal vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte.

Afstemning skal være skriftlig.

§ 9 Foreningens ophør

Foreningen kan opløses, når det på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, men mindst 2 måneder imellem, har besluttet opløsning, og dette punkt har været dagsordensat på den udsendte indkaldelse.

På første generalforsamling kræver beslutningen at mindst 20 medlemmer er fremmødt. På anden generalforsamling træffes beslutningen ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Den opløsende generalforsamling træffer beslutning over såvel midler som eventuelle effekter og arkivalier. Denne beslutning kan ikke omgøres af anden generalforsamling med opløsning på dagsordenen.

Vedtaget på generalforsamling den 9. oktober 1999 og generalforsamling den 15. marts 2003, samt på generalforsamlingen 11 marts 2006, alle i København.