Foreningen

Vedtægter for Horserød-Stutthof-Foreningen

 

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Horserød-Stutthof-Foreningen.

Foreningens hjemsted er formandens bopæl eller hvor bestyrelsen måtte bestemme.

§ 2 Formål

Foreningens formål er:

       ·         At mindes de danske kommunister, spaniensfrivillige, frihedskæmpere og andre mod hvem den tyske besættelsesmagt og danske myndigheder begik umenneskelige forbrydelser i 1940’erne samt til stadighed at forske i, dokumentere, afsløre og belyse denne uhyrlige uret.

       ·         At mindes den 22. juni og højtideligholde den 29. august.

       ·         At fortsætte og styrke arbejdet mod fascisme, fremmedhad og krig – såvel nationalt som internationalt.

       ·         At støtte op om projekter, der er rettet imod historieforfalskning og som belyser og forsker i nye sider af besættelsestiden.

       ·         At sikre bevaring og tilgængelighed af personlige arkivalier.

       ·         At være hørings- og påtaleberettiget i forhold til de fra besættelsestiden opførte historiske mindemærker.

       ·         At arbejde for at sikre en bevaring og udbygning af de institutioner som belyser modstandsbevægelsen og forholdene under besættelsen 1940-45.

       ·         At værne om mindet om de kammerater, der mistede livet i kampen for Danmarks frihed.

       ·         At søge samarbejde med organisationer eller beslægtede organisationer i Danmark og udlandet, der har samme eller beslægtede opgaver.

§ 3 Foreningen er tilsluttet

“F.I.R.DK” Federation International Des Resistants (FIR) og Sammenslutningen af Danske Fanger fra Frihedskampen 1940 – 45 og tidsskriftet “Antifascistisk Forum”.

§ 4 I foreningen kan optages

Personer der har været interneret i Horserødlejren, fanger fra Stutthof, tidligere Spaniensfrivillige og fanger fra Vestre Fængsel, og langtids-illegale med tilknytning til disse grupper. Hustruer, enker, enkemænd og efterkommere kan ligeledes optages som medlemmer.

Andre personer der sympatiserer med foreningens formål – som aktivt arbejdende antifascistisk organisation – kan optages som medlemmer og er valgbare til foreningsposter. Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse af medlemmer.

 

 

 

§ 5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt en gang årligt, med mindst 14 dages varsel. Generalforsamling skal afholdes inden udgangen af maj måned. Indkaldelse skal indeholde en dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 1 måned efter at 20 medlemmer skriftligt har ønsket det, med angivelse af begrundet dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling kan også indkaldes af bestyrelsen.

§ 6 Dagsorden til generalforsamling

      1.      Dagsordenen til ordinære generalforsamlinger skal mindst indeholde følgende punkter:

      2.      Valg af dirigent og referent.

      3.      Formandens beretning for foreningens virke i det forløbne år og fremtidigt virke.

      4.      Kassererens forelæggelse af regnskab og forslag til kontingent.

      5.      Eventuelle vedtægtsforslag og andre indkomne forslag.

      6.      Valg af formand for to år, i lige år.

      7.      Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 i lige år og 3 i ulige år. Valg af 2 suppleanter hvert år.

      8.      Valg af 2 bilagskontrollanter.

      9.      Eventuelt.

Dagsordenen til ekstraordinære generalforsamlinger skal mindst indeholde følgende punkter:

      1.      Valg af dirigent og referent.

      2.      Indkomne forslag.

      3.      Eventuelt

Over de på generalforsamlingen trufne beslutninger og forhandlinger føres et konklusionsreferat. Referat fra generalforsamling udsendes til godkendelse hos medlemmerne og eventuelle bemærkninger behandles på første afholdte bestyrelsesmøde.

Der kan ikke på generalforsamlingerne (heller ikke ekstraordinære) stemmes ved fuldmagt.

Såfremt 1/6 af de fremmødte begærer det, skal afstemning foregå skriftligt.

Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra vedtægtsændringer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 7 Regnskab og tegningsret

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Foreningen tegnes økonomisk ved underskrift af formanden og/eller kassereren, der begge har adgang til foreningens konti i pengeinstitut. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den i foreningen til enhver tid hørende formue.

 

 

§ 8 Eksklusion

Bestyrelsen kan suspendere et medlem og indstille det til eksklusion på den førstkommende ordinære generalforsamling. Eksklusion behandles mellem punkt 2 og 3 på dagsordenen. Det suspenderede medlem har ret til at give møde og tale sin sag, inden afgørelsen træffes. Eksklusion skal vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte. Afstemning skal være skriftlig.

§ 9 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal besluttes af 2/3 del af de fremmødte. Vedtægtsændringer skal besluttes inden generalforsamlingens begyndelse, hvis de skal gælde for indeværende år.

§ 10 Foreningens ophør

Foreningen kan opløses, når det på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, men med mindst 2 måneder imellem, har besluttet opløsning, og dette punkt har været dagsordensat på den udsendte indkaldelse.

På første generalforsamling kræver beslutningen, at mindst 20 medlemmer er fremmødt og at der er almindeligt stemmeflertal. På anden generalforsamling træffes beslutningen igen ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Den opløsende generalforsamling træffer beslutning over såvel midler som eventuelle effekter og arkivalier. Denne beslutning kan ikke omgøres af anden generalforsamling, med opløsning på dagsordenen.

Ovenstående vedtægter er senest ændret på foreningens generalforsamling den 21. marts 2020.