Vi blev reddet denne gang

Af Ragnhild Andersen – Helge Larsen
Med Tegninger fra Koncentrationslejre af Per Ulrich
København 1945 – Forlaget Tiden

Stoffet i denne Brochure er samlet af Metalarbejderske Ragnhild Andersen og Journalist Helge Larsen, der begge som Kommunister blev interneret i Vestre Fængsel og Horserød i Sommeren 1941 og efter 29. August 1943 blev deporteret til Stutthof-Lejren ved Danzig. Tegningerne er udført af Per Ulrich, der for sin Deltagelse i Frihedskampen blev deporteret til Sachsenhausen og Neuengamme. De er udført under Livsfare, idet al Tegning var strengt forbudt. Mens andre Tegninger fra Koncentrationslejrene i Reglen er udført efter Hjemkomsten, er disse blevet til på selve åstedet og har derfor en enestående Værdi som Kildemateriale. Ifølge et materiale, indsamlet af »Howard League for Peace Reform«, fandtes der i Letland i perioden 1937-38 161,5 politiske fanger i fængslerne for hver 100.000 indbyggere…i fredstid ! De tilsvarende tal var for Tyskland på 156,9 politiske fanger og for Mussolinis Italien 126,4 !

Forord af Børge Houmann.

Hvad Ragnhild Andersen og Helge Larsen her fortæller os fra Stutthof-Koncentrationslejren, som tog en Række Danskes Liv, kommer måske ikke i Gru på Højde med Beretningerne f.eks. fra Maidanek. Per Ulrichs Tegninger fra Sachsenhausen og Neuengamme kommer Rædslernes Højder nærmere. I Stutthof var det jo kun godt 50.000 Mennesker, der blev myrdet, sultet og sejgpint til Døde. I Maidanek var det halvanden Million. Alligevel spurgte begge Kammerater os: Vil Læserne tro os, når vi fortæller det, vi oplevede?

Det må ikke alene Læserne, men alle tænkende Mennesker tro, og det må aldrig glemmes. Hvad der i de tyske Lejre gik ud over nogle Millioner af Europas bedste Mænd og Kvinder, det kunne have ramt endnu flere Millioner og trukket hele Verden ud i Ulykken. Vi blev reddet denne Gang, først af den Røde Hær og sluttelig af de samlede allierede Styrker.

Vi blev reddet fra Fascisme og Nazisme, men det må ikke gå i Glemme, at Hitler kun var Talsmand for stærke Interesser, for Krupp og Stinnes og Tysklands menneskefjendske Junkere. Der går en lige Linie fra Mordene på Liebknecht og Rosa Luxemburg til Henrettelsen af Thälmann og Breitscheid. Det var i den tyske Monopolkapitalismes Interesse, at den tyske Arbejderbevægelse og de tyske Demokrater blev slået ned og Vejen banet for et Røvertogt over Verden.

Det må ikke gå i Glemme, fordi Monopolkapitalismen stadig er den dominerende økonomiske Magt uden for Sovjetunionen og også i vort Land. Det kan tænkes, at et Lands Monopolkapitalisme endnu engang tager en Hitler i sin Tjeneste. Vi er ikke sikre på en tryg og skabende Fremtid, før Folket dominerer både politisk og økonomisk. Af de kolossale Kræfter, der i vore Dage brydes i Samfundenes Dyb, er Folket imidlertid den stærkeste Kraft, hvis der ligger en klar Bevidsthed og enig Vilje bag.

Lad os lære dette også af Stutthof-Kammeraternes Skæbne. De blev under udbredt Ligegyldighed indespærret af det danske Politi i 1941, da Grundloven blev brudt, de 150 blev i 1943 fanget i Fælden i Horserød, fordi en nazibehagelig Justitsminister, Thune Jacobsen, intet gjorde for at lukke dem ud i sidste Øjeblik, de stod Prøvelserne i Hitlers Tilintetgørelseslejr igennem og vendte trods all dette åndeligt ubrudte hjem, som ranke Mennesker med et højt Mål i Sigte. Lad os lære det samme af alle de mange andre Danske, der overlevede Koncentrationslejrenes Sult og Svineri og vendte hjem som viljestærke Demokrater. Vi blev reddet denne Gang, og næste Gang skal aldrig komme.

STUTTHOFS INDRETNING

Koncentrationslejren Stutthof blev anlagt i Årene 1939-40 lige ved Landsbyen Stutthof – ca. 35 km Øst for Danzig – noget fra Kysten i en sandet Skovstrækning umiddelbart ved Begyndelsen af den lange Tange Frische Nehrung, der skilter Frisches Haff fra Østersøen og strækker sig omtrent til Pillau. Lejrens Opbygning foregik på den Måde, at der i den første Tid blev sendt en Afdeling Fanger til Stutthof for at bygge de første Barakker og rydde Skoven, medens de selv boede i Telte. På denne Måde opbyggedes efterhånden den gamle Lejr, der tilsidst udelukkende brugtes til Værksteder og „Sygehus”. I den gamle Lejr lå også Kvindelejren. Senere byggedes den nye Lejr, der var betydeligt større end den gamle, også her anlagdes en Del Værkstedsbarakker. Den nye Lejr, der var den egentlige Fangelejr, havde 20 Barakker, hver med Plads til ca. 300 Mand. I Efteråret 1943 var Bestanden ca. 5000 – senere voksede dette Tal til op imod et halvt Hundrede Tusind. Hver for sig var de to Lejre, der lå ca. 200 Meter fra hinanden, omgivet af Pigtrådshegn, for den nye Lejrs Vedkommende elektrisk. Med korte Mellemrum var der opstillet Vagttårne, hvorfra Vagtposter kunne overskue hele Lejren og dens Omgivelser. Lejren var på Afstand mest kendelig på en høj Skorsten, hvorfra det altid røg – Krematorieskorstenen, hvis almindelige Navn var Frihedsstøtten, fordi Hovedparten af Fangerne kun gennem denne nåede Friheden.

Umiddelbart foran den gamle Lejr lå en smuk Have med en stor Murstensbygning, der ligeledes var bygget af Fanger. Det var Administrationsbygningen med S.S.-Køkken og Boliger for de højere S.S´er og deres Kvinder. 500 Meter fra den egentlige Lejr byggedes „Sonderlager” omgivet af elektrisk Hegn og en høj Stenmur. Lejren hævdedes at være beregnet som Straffelejr for Partisaner. Yderligere hørte ind under Lejren „Germanlager”, et Par Kilometer borte. Denne Lejr var nærmest en Interneringslejr, hvor både Kost og Behandling var bedre end i Koncentrationslejren. Her boede de norske Politifolk og de internerede finske Søfolk.

Lejren var kun tænkt som rent foreløbig. Planerne gik ud på at opføre en Lejr i Stenbygninger med Plads til 80.000 Fanger. Ved Afslutningen var bl.a. et stort Køkken færdigt. Det nåede aldrig at blive brugt til sin egentlige Funktion. Her spærredes bl.a. flere Tusind jødiske Kvinder inde, uden at der var opstillet Senge eller på anden Måde indrettet Sovepladser.

Ledelsen af Lejren lå her som i alle andre tyske Lejre i Hænderne på S.S.. Kommandanten var Sturmbannführer Hoppe, hans højre Hånd og den, de havde Ansvaret for Fangerne, var en Hauptsturmführer Meyer. Der var et Utal af dem i alle mulige Grader ansat i Lejrens Administration. Vagtmandskabet bestod af ca. 300 S.S´er, der boede i en Lejr for sig selv.

I Lejrens første Tid ledede S.S´erne personligt alt Arbejde, havde også en Mand boende i hver Barak, men det gik man ret hurtigt bort fra, og den daglige Ledelse overgik så til Fangerne selv. Det vil sige, man importerede fra andre Lejre og Fængsler tyske Kriminalforbrydere. Alfonser, Mordere, Voldtægtsforbrydere o. l, som fik tildelt de forskellige Hverv. Disse Mennesker kunne så gøre med Fangerne aldeles, hvad der passede dem. Den øverste af disse Forbrydere var Lagerältesten. Den næste var 1´ste Forarbejder, Lederen af Arbejdsindsatsen, de forskellige Kapoer (Forkortelse af Kameradschaftspolizei), som var Ledere af Arbejdskolonnerne, og endelig Blok- eller Barakpersonalet. Hver Blok havde l Blockältester, l Skriver og 2 Stubenältester.

Udenom Lejren lå flere Virksomheder, flere af dem private, som fik deres Arbejdskraft fra Lejren, mod Betaling selvfølgelig, det mest almindelige var 4 Mark om Dagen pr. Fange. Lejren ejede selv et ret stort Teglværk, her alene arbejdede 300 Mand, endvidere var der et Par Cementstøberier, Savværker og en Ammunitionsfabrik, hvor der i Lejrens sidste Tid arbejdede 5000 Mand. Der blev bygget 4 mægtige Haller til Flyvemaskinfabrikation, man nåede dog kun at få installeret de kostbare Specialmaskiner, taget i Brug blev de aldrig. Arbejdskommandoerne til disse fjernere liggende Steder rykkede ud hver Morgen efter Appellen og kom ikke hjem før om Aftenen. Så var der de direkte Udekommandoer, der nok hørte til Lejren men ikke boede i den. Om Sommeren var der Bondekommandoer på en Masse af Gårdene i Omegnen. Der var Hope Hill Teglværk, som var Straffestedet for opsætsige Fanger, 2000 Mand på et Skibsværft i Elbing, og en Masse andre Småkolonier.

HELGE LARSEN: Deportationen til Tyskland.

Efter at Tyskerne havde overtaget Horserødlejren den skæbnesvangre 29. August 1943, blev Spørgsmålet: Hvad nu ? ofte stillet mellem os, der var blevet fanget i Fælden. De fleste af os var vel nok forberedt på, at det før eller senere gik sydpå, men det kom alligevel som en Overraskelse – en højst ubehagelig Overraskelse – da det skete. Den 2. Oktober blev vi vækket ved Halvfemtiden: Alle aufstehen! Hvad er der nu løs? Hvorfor skal vi have Appel midt om Natten? Nå, det betyder vel ikke så meget. En ny Kommandant skal i Dag overtage Lejren, og han må naturligvis have Garanti for, at Antallet af Fanger stemmer. Vi blev imidlertid snart belært om vor Fejltagelse. Der blev kort og godt givet os Besked om, at vi skulle være klar til Afrejse fra Lejren i Løbet af en halv Time. Afrejse – hvorhen? Det blev der ikke givet Svar på. Vi fik Besked på blot at tage det allernødvendigste med, Toiletartikler etc., og vi håbede jo derfor, at der blot var Tale om en Overførsel til Vestre Fængsel. Kvinderne var allerede nogen Tid forinden ført til København, og det forlød, at Horserødlejren skulle bruges til Indkvartering af tyske Tropper. Altså var der ingen særlig Grund til at tage for meget Tøj med, og Provianten fik for Størstepartens Vedkommende Lov at blive stående – hvorfor slæbe for meget med, når vi alligevel i Løbet af nogle få Timer ville få vort reglementerede Middagsmåltid. Del ærgrede os lidt, at vi ikke fik Morgenkaffe, for netop den Dag skulle vi for første Gang have Franskbrød igen. Det varede 20 Måneder, for vi skulle komme til at smage Franskbrød. Efter et Par Timers Forløb blev vi ført op i nogle store Biler, og Kursen blev over Helsingør sat mod København. De tyske Soldater, der sad i Vognene for at passe på os, anede intet om Bestemmelsesstedet – sagde de i hvert Fald – og det gik trods bange Anelser heller ikke op for os, hvad Meningen var, for vi drejede ind ved Frihavnen og fik Besked om at gå om Bord i et stort Skib, der lå ved Kajen.

RAGNHILD ANDERSEN: Afrejsen.

Den 1. Oktober ved 11-Tiden om Aftenen, da vi alle 7 sov, blev vi vækket, vi skulle gøre os klar til at tage af Sted. I Løbet af 20 Minutter skulle vi sendes til Tyskland. Det kan ikke nægtes, at vi blev lidt bestyrtede, ikke mindst fordi vi samme Dag havde fået alt vores tøj og Sager ind fra Horserød, og endnu intet sendt hjem til vores Pårørende. Vi klædte os godt på og tog så meget godt og varmt Tøj med i Kufferter og Pakker, som det var os muligt. Efter 20 Minutters febrilsk Pakken fik vi Besked på, at vi først skulle af Sted Kl. 4-5 næste Morgen, nu skulle vi sove. At ingen af os lukkede et Øje den Nat, er vel overflødigt at sige. Kl. 5 blev vi hentet ned. En Gestapomand, der så os hviske sammen, vendte sig pludselig om og spurgte på Dansk, hvad vi talte om. Han sagde til os i en skarp Tone, at nu havde vi bare at lystre og adlyde, ellers ville der ske os det værste. En 5-6 Gestapofolk tog deres Pistoler frem og beordrede os ud i en Lastbil. Der blev ikke sagt noget under Transporten gennem Byen. Det var bælgmørk Nat endnu. Vi satte os på Bagagen, og Gestapofolkene holdt Pistolerne parat. Vi forsøgte at holde Øje med, hvor vi blev transporteret hen, men det var ikke muligt, da vi ikke måtte vende os om. De Tanker, der gik igennem os på vor Transport gennem Københavns Gader denne sorte, uhyggelige Oktobermorgen, kan ikke beskrives, men ingen af os glemmer nogensinde denne Nat. Og dog var den kun Indledningen til en lang Række af Rædsler og Grusomheder, vi skulle gennemleve.

Ved Langeliniemolen, hvor vi standsede, holdt Rækker af Biler, og Masser af Soldater og S.S´er gik omkring, kommanderende, skældende og jagende. Det var Jødepogromerne, som vi for første Gang i vort Liv blev rigtig Vidne til, der tog deres Begyndelse her i Landet. Det gik op for os, da vi blev drevet op på Skibet. Der var en Råben og Skrigen, Gråd, Hulken og Jamren fra flere Hundrede Mennesker, der under de mest brutale Former blev tvunget om Bord på Damperen. Da Tyskerne havde gennemrodet vor Bagage og taget al Tobak og Sakse og Knive derfra, råbte de til os, om vi var Jøder. Vi svarede, at vi var Danskere, og blev drevet op i en Krog, hvorfra vi blev tavse Øjenvidner til den afskyeligste Behandling af Jøderne, uden Hensyn til, om det var unge eller gamle, Kvinder med små Børn eller syge Mennesker. En syg Kvinde skreg i lange Tider, hun ville ikke om Bord, men der var ingen Pardon, hun skulle med, og først da hun efter nogen Tids Forløb døde, hørte Skrigene op. Jøderne blev smidt ned ad en Trappe, deres Ejendele blev smidt oven i Hovedet på dem og oven på Kvinder og små Børn der sad dernede. Et gammelt Ægtepar krøb om som to syge Dyr for dog at finde en Krog, de ubemærket kunne gemme sig i, men det var umuligt, de blev jaget, æreskældt med Sprogets værste Gloser og smidt ned ad Trapperne.

Vi 7 Kvinder blev anbragt på Mellemdækket i et aflukket Rum, hvor der var mørkt, da også Koøjet var tildækket og først blev afdækket, efter at Damperen havde forladt Havnen. Der var en Køje og en Stråsæk til hver af os. Mad fik vi ikke den Dag, og på vor Anmodning svarede en højerestående Officer, at vi Danskere havde ædt og drukket alt for meget. Derfor var vi så dumme, men nu skulle vi til Tyskland og lære noget andet. Det trængte vi mere til end til Mad. Den 3. Oktober ved 8 Tiden var vi i Swinemünde, hvor vi sammen med Mændene fra Horserød blev drevet ind i en Kreaturvogn, der skulle blive vores Opholdssted i flere Dage. I denne møjbeskidte Kreaturvogn kørte vi 43 Mænd og 7 Kvinder fra Søndag Morgen til Tirsdag Eftermiddag, da vi nåede Danzig. Vi fik trods vore utallige Bønner og Anmodninger hverken Vand eller Drikke udover een Gang undervejs. Af Brød fik vi et 2 kg Brød til 3 Personer og en lille Smule Marmelade. Det var alt. Det værste var dog næsten, at vi overhovedet ikke fik Lov at komme ud for at forrette Nødtørft i de tre Dage, Transporten varede. Med Biler kom vi til „Kleinbanen”, d.v.s. en lille Bane, der førte os til Stutthof. Da vi kom til Stutthof, åndede vi helt lettet op, fordi de fleste af os var ved at dø af Tørst, og vi håbede på at få Vand.

HELGE LARSEN: Til Stutthof.

Da vi Tirsdag Formiddag i Danzig fik Besked om at stige ud af Toget, var vi godt beskidte, Tøjet var krøllet, og Skægstubbene gjorde os ikke kønnere, men vi var trods alt ikke mere imponerede, end at vi, da vi skulle op i nogle Rutebiler, og disse – efter vor Mening var fyldt, gjorde opmærksom på, at der ikke var Plads til flere. Dette hensatte en af S.D.-Officererne i et sandt Raseri. Han skulle vise os, at der var Plads, for op i Vognen og slog en knyttet Næve ind i Brystet på den nærmeststående, så han tumlede tilbage mod de øvrige, og ved Hjælp af yderligere nogle Slag og Spark lykkedes det den grønne at få os stuvet så tæt sammen, som det efter hans Mening var passende. Bilerne, hvor vi foruden af S.D.erne også blev bevogtet af civile bevæbnede Mænd, kørte lige gennem Danzig ud til Kleinbahnstationen, hvor vi atter blev stuvet sammen.

Fra Danzig gik del videre mod Øst. Jernbaneturen blev afbrudt af en Færgetur over Weichsel. Efter nogle Timers Forløb var vi ved Rejsens Mål. Da vi stod af Toget, så vi et stort Skilt, hvorpå der stod: Waldlager Stutthof.

Vi blev stillet op i Rækker og fik Besked på at marchere ned ad Vejen. Her gik der en Del magre og pjaltede Fanger og arbejdede. Nogle var klædt i civilt Tøj, gammelt og laset og med et stort rødt Kryds malet både på Jakke og Benklæder. Andre var klædt i stribede Fangedragter. Fælles for dem alle var, at de var klippet fuldstændig skaldet og havde Nummer på Brystet. Vi gyste ved Tanken om, at vi selv måske om kort Tid ville komme til at se ud som disse Stakler.

Pryglestraf og Dødsstraf.

Vi kom forbi nogle flotte røde Bygninger, der lå inde i en velholdt Have med Springvand og Påfugle. Det så slet ikke dårligt ud – men Turen gik videre, og snart viste sig foran os en Del skumle Barakker, omgivet af et solidt Pigtrådshegn. Inde i Lejren blev vi stillet op, og noget efter ankom Hauptsturmführer Meyer, kaldet Stankelben.

Efter at have kaldt en Oversætter frem, holdt han en kort Tale til os, i hvilken han meddelte os, at vi var ankommet til Statens Koncentrationslejr Stutthof, at vi havde at rette os efter enhver Anordning, der blev givet af Lejrens Funktionærer, og at enhver Forseelse ville blive straffet. Straffen varierede fra Pryglestraf til Dødsstraf. Ulydighed mod givne Anordninger ville blive betragtet som Mytteri, og for Mytteri var der kun een Straf: Døden.

Vi blev derefter spurgt, om der blandt os befandt sig Jøder. Der var Jøder iblandt os, men skulle disse melde sig og dermed udlevere sig til en endnu grusommere Behandling, end der var tiltænkt os som Kommunister? Og hvis de ikke trådte frem, ville det så ikke gå dem endnu værre, hvis det senere blev opdaget? Vi svarede på Spørgsmålet, at vi alle var Danskere, og dermed måtte den høje SS´er lade sig nøje. Men han så ud, som om han tænkte, at vi var nogle mærkelige Mennesker, når vi kunne svare så dumt.

Efter denne korte Introduktion fik vi Besked på at gå ind i en af Barakkerne. Vi tog vor Bagage og spadserede roligt ind. Men det gik for langsomt. Pludselig for en høj civilklædt Fyr, der på den ene Arm bar et Bind med Bogstaverne L.A. (vi antog ham for Gestapo-Mand, senere viste det sig, at han også var Fange) hen til Døren og begyndte at sparke og slå. En af S.S.´erne fandt, at det var en god Spøg. Han stillede sig ved den anden Side, og således fortsattes Folkefællesskabet mellem Fange og Fangevogter, til vi allesammen var kommet ind i Barakken.

Kort efter fik vi Besøg af nogle S.S.´er, der spurgte, hvem der talte Tysk. Tre-fire Mand trådte frem og fik hver en knyttet Næve i Ansigtet. Vi fik derefter at vide, at dette er en Tilintetgørelseslejr. I har haft Lejlighed til at vælge Kampen for eller mod os, som I racemæssigt hører sammen med. I er Germanere som vi, men i Stedet for at kæmpe sammen med Tyskland, har I valgt at kæmpe sammen med de russiske Undermennesker. Her skal I få Lejlighed til at se, hvordan vi behandler jeres Kommissærer!

„Endnu i Aften kan I le.”

Endnu et Besøg fik vi samme Aften. S.S.´eren, der havde hjulpet til med at sparke og slå os, kom sammen med en Fange, Lejr-Elektrikeren, for i Fællesskab med ham at stjæle de sørgelige Rester af vor Tobak og Tændstikker. Til Tak herfor lod han os få lidt Drikkevand. Lejr-Elektrikeren forklarede os trøstende, at hvad vi indtil nu havde været ude for, var intet mod, hvad der ventede os i Fremtiden „Endnu i Aften kan I le, i Morgen ler I ikke mere”. Og med disse trøsterige Ord kunne vi gå i Seng, det vil sige, vi kunne lægge os i en Køje med Tøjet på, for der fandtes hverken Madras eller Tæpper. Men alene det, at man havde Plads til at ligge ned, var store Ting, og de fleste af os sov den Nat, trods Spekulationer over, hvad Morgendagen ville bringe, godt og trygt til næste Morgen.

Elektrikerens Ord viste sig heldigvis ikke at holde Stik. Det så næste Dag ud, som om Behandlingen af os var ændret en lille Smule til det bedre, der vankede den Dag hverken Slag eller Spark – til Gengæld faldt der rigeligt af begge Dele af i de følgende Dage. Næste Dag gik Turen bl.a. til Baderummet. Her måtte vi allerførst aflevere alt, hvad vi havde med os. Vi fik Lov at beholde Toiletsager, en Pibe og Tobak. Det sidste havde efter de to Tyverier nu nærmest kun teoretisk Interesse. Alt vort Tøj, Fyldepenne, Ure, Fotografier, Penge etc., blev frataget os. Efter at være klædt af, blev vi klippet. Ikke alene Hovedhårene faldt for Maskinen, men ethvert Hår på Kroppen skulle af – og den samme Maskine blev benyttet til begge Ender. Vi blev senere klar over, at Hygiejne i Lejren kun kendtes af Navn. Efter at Badet var overstået, fik vi udleveret en Skjorte, et Par Benklæder, en Jakke og et Par Badetøfler, samt en rund Hue af samme stribede Tøj som Jakke og Benklæder. At vi fik stribet Tøj, var egentlig en Udmærkelse, idet kun Germanerne måtte gå i stribet Dragt.

Vi havde bagefter det største Besvær med at kende hinanden. Enkelte havde jo i Horserød tillagt sig flotte Fuldskæg, og disse måtte også ryge for Maskinen.

Imens alt dette stod på fik vi, ved 12-13 Tiden, det første Måltid Mad, siden vi forlod Horserød. Lidt Vand fik vi også, samtidig med, at man gjorde os opmærksom på, at Vandet der i Lejren ikke var til at drikke – det var sundhedsfarligt. Det første Måltid Mad så slet ikke dårligt ud. Det var Gulerødder og Kartofler kogt sammen, og vi var enige om, at blev Maden ikke værre, var det nu slet ikke så slemt. Det var en Illusion, der hurtigt bristede.

Eksercitsen begynder.

Efter at have fået Numre udleveret – Danskerne fik Numrene fra Nr. 25653 til 25802 – blev vi ført over til en anden og større Lejr. Her blev vi præsenteret for vores Blockälteste, en Østriger ved Navn Hölzer, om hvem del blev sagt, at han var en af Lejrens værste Banditter. Han skulle give os den første Opdragelse, og det varede en Uges Tid. Den vigtigste Del af denne Opdragelse bestod i at kunne marchere og – ikke mindst – at kunne „tage Mützen af” på reglementeret Måde, d.v.s., at hele Kompagniet skulle tage Huen på nøjagtigt samme Sekund, klaske den ned mod Låret, så det lød som ét Slag. Jeg er bange for, at vi ikke ligefrem var hans bedste Elever. Men da Belæringen ledsagedes af Spark og Slag, var vi alligevel tvunget til at gøre gode Miner til slet Spil. Værst var det at skulle marchere. Overalt var der Sand. På Fødderne havde vi i Stedet for Strømper „Fusslapper”, en Las, der var svøbt om, så godt vi, der jo ikke havde Træning i at bære den Slags Beklædning, var i Stand til at gøre det, og de tidligere omtalte Badetøfler, der raslede af Fødderne, så snart man tog et Skridt. Det hjalp noget, da det lykkedes os efter et Par Dages Forløb at få udleveret vort eget Fodtøj. Hvad der satte vore Aktier en Smule i Vejret var, at vi kunne synge. Under Marchturene skulle vi altid synge, og da der kun blev forlangt af os, at vi skulle synge vore egne Sange, gik det rigtig godt, og når vi af og til skulle marchere forbi de kvindelige Kammeraters Barak, lød Sangen dobbelt kraftigt som en Hilsen til dem.

I råt sammentømrede „Senge” stoppedes Fangerne sammen, så de lå som på Hylder, 2-3 i hver Seng.

RAGNHILD ANDERSEN: I Stutthof blev vi modtaget med Spark og Skældsord

og her blev vi adskilt fra vore mandlige Kammerater. Det sidste vi så til dem var, at de blev sparket ind i et Lokale, mens en Række SS´er stillede sig op og generede os, udspurgte os og sagde til os, at vi var nogle forbandede Jødesvin. Da en af os svarede, at vi var Danskere, blev en Officer rasende, sagde, at vi skulle holde Kæft med vores Frækheder: „Din Bedstefar var jo Jøde”. Lidt efter kom et Par Kvinder, der råbte og skreg og ikke chikanerede os mindre end Scharførerne (S.S.´erne, på Tysk kaldtes de almindelige SS`er Scharführer). Disse to Kvindfolk viste sig senere at være det kvindelige S.S. Opsyn, den berygtede og frygtede Fru Kopke, samt Lejrens „Blokældste”, d.v.s. en Fange ligesom vi. Denne Blokældste skulle sørge for Ro og Orden iblandt os, og det må siges om hende, at hun ikke sparede på Mundtøjet, og hendes Evne til at slå Øretæver og ramme Kvinderne lige i Ansigtet var ualmindelig stor. Da vi bad dem om Vand, svarede de, at det kunne vi ikke få, Mad ikke heller, derimod skulle vi ikke komme til at mangle Arbejde, det havde de nok af. „Kopken”, som vi kaldte Opsynet, spurgte os, hvad vi var. Vi svarede, at vi var Kommunister, interneret i Henhold til Kommunistloven, og at vi havde siddet indespærret i Danmark i 2 1/2 År. Hun spurgte, om vi endnu ikke var kommet på andre Tanker, hvad vi benægtede, og så lovede Kopken os, at det skulle hun nok sørge for, vi kom i Stutthof.

Vi bliver afluset, d.v.s. frastjålet alt.

Vi var godt snavsede af de tre Dages Ophold i Kreaturvognen, og glædede os, da vi hørte, at vi skulle i Bad. Det foregik imidlertid på den Måde, at vi først blev klædt splitternøgne af og måtte smide alle vore Ejendele på Gulvet. Til Stede ved denne „Aflusning” var foruden Kopken og Blokældsten, 2 Scharførere, der sad og begloede os i al vor Nøgenhed. Vi bad om dog at få Lov at beholde lidt af Undertøjet på, da der var Mænd til Stede, men de grinede bare af os. Mens vi stod nøgne der, blev vores Tøj og alle Sager endevendt og skrevet op, alle Værdigenstande ligeså, og alt blev frataget os, Ure, Fyldepenne, Ringe, ja alt. Vi så det aldrig siden. Alt det gode og varme Tøj, vi ifølge Hessners gode Råd havde slæbt til Tyskland, blev sendt til Effektkammeret, og det lykkedes os kun at få en Hofteholder udleveret 2 Måneder efter vor Ankomst. Alt det øvrige stjal S.S.´erne. Ét Stykke Sæbe, en Tandbørste og en Kam måtte vi beholde, ellers intet. Efter Badet, der skulle gå som Lyn og Torden, fik vi ingen Håndklæder, der lå nogle gamle Klude, andre havde tørret sig i før os, dem måtte vi benytte.

Vi blev iklædt de mest jammerlige Klude, gammelt Mandfolkeundertøj, laset og nærmest sort som Jorden, Bukser, Trøje, Lejrstrømper, stribet Fangekjole og en Pullover uden Ærmer. I denne Beklædning skulle vi leve hele Vinteren. Den første Vinter havde ingen Fanger Frakker, og det var forbudt at gå med mere Tøj end det udleverede. Blev man pågrebet med 2 Pullovere på – og vi skulle erfare, at Kopken var en Mester til at pågribe den Slags „Forbrydere” – så fik man Tærsk eller blev smidt i Bunkers. På Fødderne fik vi Trætøfler, så store og uhåndterlige, at de føltes som Lænker.

Det er en Forbandelse at være „Zugänge”.

Det skulle vi erfare. Zugänge er de Nyankomne, og den første Tid er altid den hårdeste i en Koncentrationslejr. Der bliver råbt og skreget efter en, kommanderet og jaget med en, og det er altid forkert, hvad man gør. Dally, dally, prinse, prinse, lød ustandseligt efter os. Det betyder hurtigere, hurtigere, og Guderne skal vide, at alting foregik i Løb. Vi følte os efter de første Dage som jagede Dyr. Først efter en tre-fire Måneders Forløb var vi en Smule „orienteret”, det vil sige klare over, at vi altid måtte være forberedt på nye Angreb, at man altid måtte udvise den største Forsigtighed med hvert Skridt man tog, og at man altid kunne være bombesikker på, at en Fange aldrig havde Ret. Vi sov de første Nætter i en Barak sammen med lutter polske Kvinder. De var flinke og hjælpsomme, og Sengene var i hele Lejren Træstativer, 3 ovenpå hinanden og så en Stråsæk. 2 Tæpper til hver Person, det var strengt forbudt at have flere, så måtte man selv om, hvordan man ville fryse.

HELGE LARSEN: De levende Lig.

Der var vel ingen af os, der ikke havde læst en hel Del om Koncentrationslejre og Nazisternes umenneskelige Pinsler af deres Ofre, og alligevel blev vi dybt rystet over at se, i hvilken Grad det var lykkedes at ødelægge Mennesker fysisk, uden at tage Livet af dem. En af de første Dage skulle vi over på det såkaldte Sygehus, for at der kunne blive taget Rapport over vor Sundhedstilstand. Sygehusbarakkerne var lige så skumle og beskidte som de øvrige. Der var en ulidelig Stank, og Køjerne var stuvet så tæt sammen som overhovedet muligt. Hvis det ikke gav Plads nok, lagde man flere sammen i samme Seng.

Mens vi stod der, så vi de syge gå til Toilettet eller til Forbindingsstuen. Nogle var overhovedet ude af Stand til at gå, og de blev transporteret på den Måde, at Plejerne, der ligesom Lægerne var Fanger, eller Häftlinge som det hed, simpelt hen tog dem over Skulderen og slæbte af med dem. Men alle, der overhovedet var i Stand til at bevæge sig, måtte selv sørge for at komme hen, hvor han skulle. Det var et frygteligt Syn at se disse Stakler slæbe sig af Sted. Det er umuligt at give en fyldestgørende Beskrivelse af, hvordan de så ud. Kun Skind og Ben var der tilbage af dem, et Skelet, på hvilket der var hængt en laset Skjorte, der dog ikke var i Stand til at skjule det Utal af Sår og Bylder, som de fleste af de Syge led af. Det var et Under, at Mennesker, der i den Grad var underernærede, overhovedet levede endnu.

Splitternøgen i 20 Graders Kulde.

En almindelig Regel var det, at Syge, der skulle indlægges på Sygehuset, skulle klæde sig helt nøgne. Selv midt i den værste Vinterkulde måtte de Syge stå i fri Luft og klæde sig af til Skindet. Om de havde Lungebetændelse eller høj Feber gjorde ingen Forskel. Hvad gjorde det, om nogle blev endnu mere syge, de kom jo alligevel ikke til Sygehuset for at blive kureret, men fordi det nu engang var den almindelige Vej til Krematoriet. Jo hurtigere de blev slået ihjel, jo bedre var det. Så meget før kunne de give Plads for Lidelsesfæller, der skulle samme Vej.

Det hændte, at Døden efter Forbrydernes Mening ikke indtrådte så hurtigt, som den burde og skulle. Men også det havde man Midler for. Den Syge blev slæbt ud i Badeværelset, og her rettede man en iskold Stråle mod ham, til han udåndede. Det kunne også ske, at det selv med denne Metode varede for længe. Så bandt man simpelt hen det obligate Nummer om Stortåen på den Syge og smed ham ud i Ligbunken.

At der overhovedet var Mennesker, der levende kom ud af Sygehuset, kan kun tilskrives Fangernes ukuelige Vilje til at komme igennem, hvor trøstesløst det end så ud, og deres Tro på, at Retfærdigheden dog måtte sejre tilsidst.

Dagligt Liv i Lejren.

Efter at vi havde overstået Rekruttiden, blev vi flyttet til en anden Blok. Vi havde det Held at være lige nøjagtigt et passende Antal til en Fløj, og vi fik derfor Lov til at bo alene sammen, i hvert Fald det meste af Tiden. Der er ingen Tvivl om, at det var vort store Held, at vi bestandig optrådte som samlet Gruppe. Var vi blevet spredt rundt om i Lejren, ville langt flere være, bukket under for de umenneskelige Forhold, særlig i den første og vanskeligste Tid.

Allerede fra den første Dag måtte vi lære, at intet i Lejren blev givet. Hvis man ville eksistere, måtte man lære at stjæle, „organisere” som det officielle Udtryk herfor var. Af Køjer var der mærkværdigvis en til hver, men de manglede Bundbrædder. Dem måtte vi hente i en anden, endnu ikke belagt Blok. Stole manglede der, Borde ligeledes. Det måtte skaffes på samme Måde, ligesom Ruder etc.. Det gik forholdsvis nemt for os, fordi der på det Tidspunkt endnu fandtes tomme Blokke. Sengeudstyret bestod af en Stråsæk, en Sæk, i hvilken der var stoppet en Del Træuld, der skulle tjene som Madras, og to Tæpper, hvis man var heldig. Sengen skulle om Morgenen redes, så den var fuldstændig glat, der måtte ingen Buler eller Huller være. Intet måtte stoppes ned under Madrassen, og vi havde overhovedet ingen Steder at opbevare noget. For så vidt var det et Held for os, at vi kun lige havde de nødtørftigste Toiletartikler at skulle have gemt.

Af Spiseredskaber blev der til os 143 Mand udleveret ca. 30 Blikskåle og lige så mange Træskeer, så vi måtte, indtil vi selv fik organiseret Skåle og Skeer, spise efter hinanden, og under disse Omstændigheder kunne der naturligvis ikke være Tale om at få vasket hverken Skål eller Skeer af fra den ene til den anden. Knive til at smøre Margarinen ud på Brødet havde vi heller ikke, og spurgte vi Blockälteste, hvad vi skulle smøre Margarinen ud med, svarede han: Brug Fingrene. Det samme Svar gav han iøvrigt, da vi forlangte Toiletpapir.

På Baggrund af dette Svineri virkede det derfor nærmest komisk, at der blev holdt lange Foredrag for os om Renlighed. Vi skulle hver Morgen og Aften vaske os med nøgen Overkrop, Fødderne skulle være rene, og der blev jævnligt foretaget Fodappel. Håndklæder fik vi ikke så mange af, at der kunne blive et til hver. Vasketøj, Skjorte og Underbenklæder fik vi allerhøjst en Gang om Måneden, og så var det hverken rent eller helt. Det hændte, at vi fandt Lus i Skjorter, der var kommet direkte fra Vaskeriet.

Alligevel lykkedes det os stort set at holde os fri af Lus. Mod Lopperne var Kampen håbløs. Særlig i Sommertiden vrimlede hele Blokken af dem, og Nattesøvnen blev som Følge heraf temmelig afbrudt. Men Lusene frygtede vi, og det lykkedes os som sagt at klare Frisag. Der blev jævnligt gennemført Lusekontrol, og fandt en eller anden Lus i sit Tøj blev dette omgående kogt. Senere, da vi fik Tøj sendt fra Danmark og ligeledes selv fik Vaskemidler (af hvilke en stor Del iøvrigt blev konfiskeret af Lejren), gik det noget nemmere, men det var ikke Lejrens Skyld.

Flere Timers Appel i bidende Kulde.

Hver Morgen og Aften måtte vi stille til Appel uden for Blokken, uanset Vind og Vejr. Med Morgenappellerne gik det nogenlunde, alene af den Grund at vi umiddelbart efter skulle træde an i Arbejdskolonner, og man derfor fra Lejrens Side var interesseret i, at disse Appeller blev hurtigt overstået. Noget andet var det med Aftenappellerne. De foregik jo i Fritiden, og med dem hastede det derfor ikke så forfærdelig meget. Før vi kom, var det iøvrigt så slemt, fortalte man os, at Fangerne i visse Tilfælde som Straf, fordi en var flygtet, måtte stå til Appel i 24 Timer. Vi nåede ikke op på mere end tre-fire Timer, men det var tilstrækkeligt. Det hændte ofte, at en eller flere blev syge af Kulde og besvimede i Rækkerne, men de måtte blive liggende, til Appellen var overstået. Ved Morgenappellerne så man ofte foran Rækkerne flere Lig. Det var dem, der var døde i Løbet af Natten. Ligene skulle med til Appellen, for at Antallet kunne komme til at stemme.

Når en Fange var flygtet, og det skete af og til, måtte hele Lejren blive stående, til man enten havde fundet ham eller hans af Hunde skambidte Lig, eller, som det skete i enkelte Tilfælde, Eftersøgningen måtte opgives som resultatløs. Også ved andre Lejligheder kunne Appellerne trække længe ud. En Aften blev det således meddelt, at der fra en af Arbejdspladserne var stjålet en Ambolt, der var så stor, at mindst fire Mand måtte have båret den, og at vi ville få Lov at blive stående til Sagen var opklaret. Det var indlysende, og ingen var i Tvivl derom, at det var en af Scharführerne, der havde kommanderet Fangerne til at stjæle Ambolten, men det brød man sig Pokker om. De skyldige, og hermed mentes de Fanger, der naturligvis ikke kunne undslå sig, når de fik en Ordre af en S.S.´er, måtte melde sig. Efter at vi havde stået tre-fire Timer, lykkedes det at finde en, der havde været med til Tyveriet. Det viste sig selvfølgelig, at Ambolten var transporteret fra en Arbejdsplads til en anden efter Ordre, men alligevel var det vedkommende Fange, der blev straffet, de obligate 25 i Røven – som det så smukt hed.

Danskerne til det sværeste Arbejde.

Allerede fra Begyndelsen fik Danskerne lidt af en Særstilling, som dog ikke var nogen ubetinget Fordel. Vi fik ganske vist ikke så mange Prygl, som f.eks. Polakker og Russere – og da særlig de sidste, der var ildeset af S.S.´erne – men til Gengæld fandt man snart ud af, at Danskerne, der jo var højere og kraftigere og endnu ikke så udsultede som de øvrige, også kunne tage det hårdeste Arbejde. Når der blev kommanderet 20-30 Fanger til at bære en Træstamme eller lignende, skulle det udføres af Danskerne, når der var Cementsække, der skulle transporteres, var Danskerne også udmærkede hertil. Men vi lærte efterhånden også at klare det Problem.

Arbejdet i sig selv var en Del af Tilintetgørelsen af Fangerne. Det var en sjælden Arbejdskolonne, der ikke til Fyraften medbragte et eller flere Lig, Fanger, der enten var styrtet døde om af Overanstrengelse eller simpelt hen slået ihjel af Kapoen eller en S.S.´er, for hvem han var kommet i Vejen. Selve Arbejdet lededes af kriminelle Fanger, Kapoer (barokt nok skal Udtrykket Kapo være en Forkortelse af Kameradschafts-Polizei), men S.S.´erne fik sig ofte en Smule Motion ved at gå rundt og lære Fangerne, hvordan de skulle arbejde. Og Belæringen foregik altid ved Hjælp af Bank.

Iøvrigt gjorde Fangerne alt, hvad der var muligt, for at sabotere Arbejdet. Man lærte sig hurtigt at arbejde med Øjnene: bare være i Sving, når der var Kapoer eller SS´ere Nærheden, og så iøvrigt lave det mindst mulige. En sådan Fremgangsmåde var også nødvendig for at klare sig nogenlunde igennem Dagen. På den Kost, der blev givet, var det umuligt at yde Arbejde fra tidlig Morgen til sen Aften.

Fra Baderum og Hospital.

Tre Måneders Sult.

Den daglige Spiseseddel så således ud: Morgen, et Stykke Brød med mindre end en halv Teskefuld Marmelade. Middag, Suppe kogt på Roer, Roetoppe, fordærvede Kartofler, og en sjælden Gang tynd Ærtesuppe eller Grütze, en Mellemting af Grød og Vælling, kogt med Kartofler og ganske enkelte Kødtrævler. De to sidste Retter var det bedste, der blev budt os. De øvrige Retter var værre end den Ædelse, man serverer for Svin, men alligevel tvang Sulten os til at forsøge at få noget ned. Aftensmåltidet bestod af et Stykke Brød med en lille Klat Margarine, Lørdag Aften desuden en tynd Skive Pølse, og Søndag Aften et lille Stykke Smøreost. Morgen og Aften serveredes desuden lidt tynd Kaffe- eller Te-Erstatning.

Da vi ankom til Lejren, væmmedes vi ved at se Fangerne næsten slås om at komme til Affaldsdyngen fra Køkkenet for dér at finde Kartoffelskræller og andet „spiseligt” frem. Selv om vi aldrig nåede så langt ned, forstod vi ret snart, hvorfor Fanger spiste overhovedet alt, hvad der blot kunne tænkes at fylde lidt i Maven.

Med Sulten fulgte ret hurtigt Sygdomme. Det var kun få, der slap for Bylder og andre Ernæringssygdomme. Ikke så få af vore Kammerater måtte en Tur på Sygehuset, og det kunne også have sine Vanskeligheder til Stadighed at holde Humøret højt, når Maven altid knurrede af Sult. Trætte var vi altid på Grund af Underernæringen. Så snart vi havde spist til Middag, satte de fleste sig til at sove ved Bordene, indtil Klokken alter lød, og så snart Aftensmaden var sat til Livs og man havde vasket sig, gjaldt det om at komme så hurtigt som muligt i Seng, også fordi Sulten ikke føltes, så længe man sov. Det første, man kikkede efter om Morgenen, når vi kom ud i Dagligrummet, var, om Brødskiverne muligvis var en Millimeter tykkere i Dag end i Går, eller om de, hvor utroligt det end lød, var endnu tyndere.

På Lejrenes Hospitaler udførte Fangelægerne et heroisk Arbejde. Midlerne var små og utilstrækkelige – Narkotika var det naturligvis skralt med, og Fangerne døde ofte under store Pinsler.

Send Pakker!

I Slutningen af Oktober ankom der Pakker til enkelte af os, men det var som en Dråbe i Havet. Vore Familier fik først sent Underretning om, hvor vi befandt os, og slet ikke om, under hvilke Forhold vi måtte opretholde Livet. Da vi endelig langt om længe fik Lov at skrive hjem, lød alle Brevene da også omtrent enslydende: Send Pakker! „Jeg er ankommet til Stutthof. Jeg har det godt, men kan du ikke snarest muligt sende noget Brød, Smør, Pølse etc. – men send det endelig så snart det overhovedet kan lade sig gøre” – de næste Breve havde nogenlunde samme Ordlyd, og man kan forestille sig, hvorledes sådanne Breve må virke på en i Forvejen bekymret Mor, Hustru eller Kæreste. Men for det første måtte vi ikke skrive stort andet i Brevene, for det andet gjaldt det Livet for os, at der hurtigst muligt blev sendt os noget Mad.

Det varede omtrent tre Måneder, før de første Pakker fra Dansk Røde Kors ankom til Stutthof. De vakte stor Glæde, men var alligevel langt fra tilstrækkelige til at holde Sulten væk. Vi var alle så underernærede, at der skulle mange Pakker til, for vi kom nogenlunde på ret Køl igen.

Efterhånden blev Pakkernes Antal større, og deres Ankomst indtraf mere regelmæssigt. Men først hen på Sommeren 44 var vi kommet så vidt i ernæringsmæssig Henseende, at vi kunne sige, vi ikke sultede mere.

Manglen på Pakker havde andre ubehagelige Følger end Sulten, Fattige Fanger var dårligt anskrevet i Stutthof. Havde man Pakker, kunne man altid tilkøbe sig visse Fordele, men Fanger, der ikke fik Pakker, måtte finde sig i alt. Det gjaldt også os. Efter Hølzer havde vi fået en Polak som Block- og en Østriger som Stuben-Alteste, og vi havde intet at lukke Munden på disse to Forbrydere med. I enhver Blok er det Skik, at en Fange afleverer en Del, ofte en ret stor Del, af sine Pakkers Indhold til Blok-Funktionærerne, og gør han det ikke frivilligt, er der altid Midler til at gøre ham ydmyg. Endelig har Block-Funktionærerne den Udvej simpelthen at stjæle, hvad de vil have. At klage er håbløst, for den forurettede skal klage over Tyven til – Tyven selv.

Men Block-Personalet nøjedes ikke med at stjæle af Pakkerne. En af deres vigtigste Indtægtskilder var at stjæle af de knapt tilmålte Brød-Margarine- og Marmeladerationer, og vort Block-Personale dannede ingen Undtagelse. De stjal systematisk og rigeligt. De fem Kammerater, vi mistede kort efter Ankomsten til Lejren, døde faktisk som Ofre for Sulten. Det var Nytorp, Albert Andersen, Callesen, Sode og Harry Jensen.

RAGNHILD ANDERSEN: Hos de kække Russerpiger.

Da vi kom til Lejren og fortalte Kopken, at vi stadig var Kommunister, sagde hun, at „som Straf skulle vi først bo hos Russerpigerne, det var det værste af alt.” Hvis vi derefter skikkede os bedre, kunne vi få Lov at komme til de polske Kvinder, og hvis vi blev meget dygtige og lydige, kunne vi måske få Lov at bo sammen med de tyske Kvinder. Den sidste tvivlsomme Ære opnåede vi 7 dog aldrig, heldigvis, de fleste af de tyske Kvinder i vor Lejr var nemlig asociale Elementer, løse Piger fra Danzig o.l.. Ganske enkelte hæderlige, stolte og begavede tyske Kvinder, der var politiske Fanger ligesom vi, stiftede vi dog Bekendtskab med. Iøvrigt var Lejrens Bestanddel for største Delen polske Kvinder, russiske Kvinder og senere kom der i Tusindtal af jødiske Kvinder til. Vi kom altså til at bo på Russerstuen, som Barakken hed. Og den Hjælpsomhed og det Kammeratskab, vi mødte her, skulle vi lede længe efter. I al deres Armod og Fattigdom, uden Breve og uden Pakker hjemmefra, uden anden Kontakt med Omverdenen end det indbyrdes Kammeratskab, styrkede og opmuntrede de os i de første svære Uger. De gav os straks en Plads ved Bordet, de sørgede for, at vi fik hver sin Skål at spise af til Middag, og selv om alle i Lejren påstod, at hos Russerne blev alt stjålet, er der aldrig forsvundet så meget som en Synål eller langt mindre et Stykke Sæbe, eller et Stykke Brød fra os i de Uger vi boede der.

7. November 1943 i Stutthof.

Vi håbede, at Kopken lod os blive hos vore Russerpiger. Men en af Chikanerne i Stutthof bestod netop i, at blive smidt rundt fra Barak til Barak, så man aldrig følte sig sikker. At flytte er ensbetydende med, at alting forsvinder fra en, så man skal til at organisere nyt, at man får anvist de dårligste Sovepladser, og slet ingen Plads har ved Bordet, men må stå op og spise. Den 7. November blev vi smidt ud af Russerstuen og blev flyttet over i Stue 5. Men Russerpigerne havde inviteret os til Fest om Aftenen, og selv om det var forbudt at gå over i andre Barakker end den, hvor vi boede, løb vi denne store Risiko, og vi fortrød det ikke. Anja, en frisk Bankassistent fra Leningrad, der var Stueformand, vi smilede og lo og dirigerede sine Piger til Sange og russiske Danse, også en lille morsom Sketch lavede de. Så denne 7. November hvor vi lyttede til Sangene om „Mit Moskva og mit Land”, om den Røde Hær og Sangen om „Tovarisch Stalin”, denne Aften eller Eftermiddag, for det var en Søndag, blev en uforglemmelig Oplevelse. Snart forsvandt imidlertid både Anja og flere af vore Venner, der blev nemlig Transport til Ravensbrück-Lejren, og selvfølgelig blev Russerpigerne først sendt af Sted. Disse Transporter til andre Lejre var også altid frygtet, dels varede de mange Dage uden Mad og dels blev alt, hvad man havde organiseret sig, frataget en, og man måtte igen begynde som „Zugang” i en ny Lejr.

På Arbejde i „Flikkammeret”.

Efter vort første Skrubarbejde i Stutthof kom vi alle på Flikkammeret. Her blev alle de gamle Klude og Lumper, som vi kaldte Tøjet i Stutthof, fordi det altsammen var Laser og Pjalter, lappet og syet. Flikkammeret var en rigtig Luserede. Vi knækkede Lopper Dagen lang, men det var kun Småting. Det vænnede vi os til. Lusene derimod var værre at få Bugt med, dem fik vi hurtigt, og når vi skulle af med. dem, måtte vi smide alt det Tøj væk, d.v.s. brænde det, der havde været Lus i, og organisere nyt. Men vi måtte stadig vænne os til at føre Kampen til alle Sider. Var vi fri for Kroplus fik vi Hovedlus, og Kæmmekam havde vi ikke og kunne ikke købe det, ej heller organisere det. Arbejdsdagen på „Flikken”, som vi kaldte det, var uendelig lang, men een Fordel havde vi. Vi kunne „organisere” lidt. f.eks. Strømpebånd, Bælter og Lommetørklæder kunne vi sy af gamle Laser, og det var en stor Fordel. Men en Dag blev to af os sendt i Vaskeriet. Det var et strengt Job, de måtte stå op hele Dagen ved Vasketrugene, og nu må man huske på, at vi dengang ingen Pakker fik, så vi var grumme sultne, og det varede heller ikke længe, inden den ene af Kammeraterne fik dårlige Ben. Fra Vaskeriet kunne Pigerne imidlertid se enkelte af vore mandlige Kammerater, der passerede forbi. Det var altid en Opmuntring, selv om de så mere og mere elendige ud for hver Gang. Flere af dem var helt barfodede i Tøflerne, og de bad allesammen, om vi ikke kunne organisere Sokker til dem. Vi på Flikkammeret forsøgte at reparere nogle gamle, elendige Lumper om til Sokker. Og det lykkedes os at få nogle Par sendt derover. Vi fik Hilsen og Tak tilbage, Mændene opmuntrede os, og vi glædede os over, at vi havde Kontakt med dem. Men en skønne Dag blev det opdaget, og det var en frygtelig Eftermiddag. En af Pigerne blev smidt i Bunkers, en af vore mandlige Kammerater fik Tærsk, og vi blev truet med meget værre Straf, og Mændene med 25 og 50 Stokkeslag eller med at komme på Straffekolonne. Disse Straffekolonner var næsten altid ensbetydende med Døden.

Mishandlinger.

Fra Flikkammeret kunne vi se, når der kom „Zugang”, og vi fulgte, hvordan de blev mishandlet. Så godt som hver eneste Dag var der Nyankomne. Mange var frygtelig elendige at se på og kom fra andre Fængsler. Andre var Partisaner, russiske og polske, andre var Gidsler, hele Familier, der blev slæbt til Stutthof, f.eks. fordi Sønnen var stukket af fra Værnemagten (det var mange Polakker, der var „eingedeutscht”, d.v.s. indtusket, det skete som oftest under Tvang). Selv om Familien havde flere Sønner i den tyske Værnemagt, blev Far, Mor og Søskende slæbt til Stutthof, når bare en af Sønnerne forsvandt. Så mange Mødre sad der og led i Årevis, medens en eller flere Sønner måtte kæmpe for den tyske Værnemagt.

Med Zugangen kom også Kvinder, unge og gamle, russiske og polske. Gamle, gamle Koner på 70, 75 ja 80 År, der næsten ikke kunne rokke af Sted, blev slæbt ind i Lejren. Nogle af dem, der kom, var frygteligt mishandlet. Unge Kvinder kom og havde fået slået alle Tænderne ud af Munden af Gestapo. Gamle Koner kom med Ryggen blå og stribet af frygtelige Mishandlinger, med blå opsvulmede Øjne. Mændene kom om bagved i Gården og fik Stroppetur. Der blev kommandere! med dem, de skulle løbe, smide sig ned, løbe, smide sig ned igen, Time efter Time. Eller de skulle lave Knæbøjninger og sidde Timevis i den Stilling. Eller de fik Prygl, Stokkeslag, Pisk af Læderremme, Spark og Mishandlinger, enten af S.S.´erne eller af de værste Kapoer. Kvinderne græd, når de så denne frygtelige Tortur, og derfor flod Tårerne rigeligt på Flikken. Og når de kunne komme af Sted med det, stak de også Brød ud til enkelte, trods Risikoen. Det var nemlig strengt forbudt. Så undværede de selv. Ved Juletid kom de 250 norske Politimænd. De var store, kraftige Mænd, og Kvinderne græd og sagde: „Se, så flotte og smukke Mænd. Sådan så jeres Danskere også ud. Om kort Tid er de Vrag ligesom alle andre”.

De første Jøder ankommer.

Før Jul 1943 kom en Transport af Jøder fra Bjalystok. Der var ca. 250 Jødekvinder ialt, de blev særlig sparket, hundset og chikaneret. „Vi skal hænges,” sagde de. „Vi ved det godt.” De blev dog ikke hængt i Stutthof. En Del af de mindre stærke bukkede under for Strabadserne og Pinslerne og døde i Lejren, Resten blev efter nogle Ugers Ophold sendt på Transport, midt i Vinterens Kulde. De fik nogle elendige Pjalter på, og forsøgte naturligvis at „organisere” lidt mere Tøj, fordi man ved, at Transporterne kan vare Uger igennem. Men det hjalp dem ikke. Umiddelbart for de skulle af Sted, blev alt Tøjet revet af dem, og kun de utilstrækkelige Lumper, de havde fået udleveret, fik de Lov at beholde. Det var stolte, intelligente, dygtige Kvinder, men alle som een var de indstillet på, at de skulle likvideres. De blev det også. De blev sendt til en anden Lejr, hvor de endte deres Dage i Gaskammeret. Der var på det Tidspunkt en tysk Jødekvinde i Lejren. Hun bar Jødestjernen, som alle Jøder måtte bære, men levede ellers iblandt os andre Fanger. Fru Schlegride hed hun og havde været gift med en høj Politiembedsmand i Danzig. Hun sagde selv, at hun var Halvjøde. Vi husker hende så godt, fordi hun sad på Flikken sammen med os, da Kopken fik Øje på hende. Kopken generede hende, og da hun tillod sig den Dristighed at svare på hendes Uforskammetheder, sagde hun til hende, „Du skal komme op gennem Skorstenen, skal du, det skal jeg sørge for”. Med Skorstenen mentes Krematorieskorstenen, der røg Dag og Nat for Enden af Lejrgaden. Det var almindeligt, når man truede Folk, at true dem med Skorstenen. Og Kopken holdt sit Ord. Fru S. var meget syg på den Tid, men Kopken ville med Djævelens Vold og Magt have hende sendt af Sted med Jødetransporten. Hun forsøgte at slippe fra det, og hun henholdt sig bl.a. til, at hendes Søn var Soldat i den tyske Værnemagt. Men ingen Bønner hjalp. Da Transporten gik af, var hun med, antagelig er hun død en af de første Dage, så medtaget var hun, da de blev sendt af Sted.

Stråstuen, et Led i S.S.´ernes „Organisering”.

På Stråstuen flettedes flotte Ting af Strå og Cellofanpapir. Det var Håndarbejde, og Fangerne var dygtige. Smukke Sandaler og Sivsko blev lavet til S.S.´erne, til deres Familier, til dem, der solgte det og lavede privat Forretning med det. På Stråstuen blev også broderet og strikket smukke Jumpers, Kjoler, Sokker, Handsker o.l.. Altsammen til vore Tyranner. Kopken spurgte os også, da vi kom, om vi var dygtige til at brodere, hvilket vi heldigvis benægtede. Denne Arbejdsplads var ikke officiel, den var S.S.´ernes private, og når der kom Kommissioner, blev den skyndsomt lukket og alt, Strå, Papir o.l. gemt godt af Vejen, til Kommissionen igen var ude af Lejren.

Kommissionerne er egentlig et Kapitel for sig selv. Det var den eneste Dag, da Vaskerummet med 4 Vaskebækkener og 8 W.C.er (til ca. 1000 Kvinder) så ordentligt ud. Men inden Kommissionens Ankomst sent om Eftermiddagen målte heller ingen Fanger gå på W.C.. Alle de Forberedelser, der blev gjort for Kommissionens Ankomst, stod slet ikke i Forhold til det, de så. De så nemlig ingenting. De gik lige igennem de nu velopryddede Lokaler, Barakker og Arbejdspladser. Intet mere. Men den Dag var, Middagsmaden bedre end sædvanlig.

Unge kvindelige Fanger udvælges til S.S.´ernes Bordel.

En Dag hørte vi, der skulle åbnes et Bordel for S.S.´erne. En tysk Kvinde, der havde siddet flere År i Lejren, var rede til at blive Bordelværtinde. Hun havde sort Vinkel (d.v.s. asocial) og var så naiv at tro, at det ville betyde Vejen til hendes Frihed. Men selvfølgelig, da Bordellet lukkede ved Evakueringen i 1945, kom hun tilbage i Lejren igen. De andre Kvinder, der skulle være i Bordellet, blev udvalgt af S.S.´erne; ganske unge Kvinder var det. Og så blev Flikkammeret sat til at sy, usmagelige Brystholdere og Benklæder, medens det regnede med rå og uhumske Bemærkninger fra S.S.´erne. Og de små, unge Piger på 14 og 15 År måtte påhøre deres modbydelige Uhumskheder.

„Kan du skrubbe ud, din gamle Høne.”

Til Lægen gik man kun, når det var meget strengt nødvendigt, og det ikke på nær alle. Nogle ville principielt ikke til Lægen, om de var nok så syge, fordi det regnedes for en Form for Tortur. Særlig Kopken forstod at gøre de Syge Helvede hedt. Hun var stor og bred og kom ned, når der var Lægetid efter Kl. 7 Aften, og kiggede på Rækkerne. Sommetider smed hun alle de syge ud og spurgte, hvad de bildte sig ind, de fejlede jo ikke noget. Af og til nøjedes hun med at smide dem ud, hun så sig ond på. En Aften kom en gammel Kone ind til Lægen. Hun havde syge Øjne. „Hvad for noget,” skreg Kopken. „Din gamle Høne, kan du skrubbe ud, du fejler jo ikke det ringeste”. Og så et Spark ud af Døren. Man kan forstå, at det var svært at blive indlagt på Reviret (Sygeafdelingen), og mange Kvinder gik med svære Bylder og Sår uden at forsøge det. Da Kopken kom væk, lettede det noget, men mange Fanger overvandt aldrig deres Skræk for at komme på Reviret.

På Arbejde i den tyske Rustningsindustri. Sabotage.

I Januar 1944 kom tre af os til at arbejde i D.A.W. (Deutsche Ausrüstungswerke) og her i den tyske Rustningsindustri arbejdede vi lige til Januar 1945. Først i Pelskammeret, hvor vi syede Pelsfrakker til det tyske Militær og Marine, Flyverveste o.l, og det var Meningen, at det skulle gå stærkt. En tysk kvindelig Kapo råbte og skreg Dagen lang. Desuden var der en tysk civil Mester, foruden det kvindelige Opsyn og flere Scharførere. Så der var mere end rigeligt til at holde Opsyn med os, regere, true, skælde og smælde. Vi skulle sy et bestemt Antal, d.v.s. det var altid for lidt, og der var altid en Masse Vrøvl. Trods det meget Opsyn, blev der lavet megen Sabotage, en Masse Pelse, Kaninskind o.l. blev klippet i Småstykker, mange Knaphuller blev syet forkert i o.s.v. Så kom Arbejdet retur, og så var der et farligt Vrøvl igen. Hvad Sabotage angik, var der stort set et godt Sammenhold blandt Fangerne.

På Sadelmagerværkstedet – en dygtig Kapo,

Her kom vi til at arbejde i Maj Måned 1944. Vi reparerede alle Slags Lædervarer til Værnemagten, Kikkertkasser, Patronhylstre, Læderremme, Rygsække o.l.. En polsk kvindelig Læge, Fru Paschkofsky, var vor Kapo. Hun var en Dygtighed af Rang. Vi arbejdede i langsomt Tempo, ofte endda usandsynligt langsomt, og hun blev naturligvis Gang på Gang æreskældt og truet med al Landsens Ulykker. Men hun forstod at sno sig, så Tempoet aldrig blev til noget synderligt. Hun var dristig og bevidst, og ved alle „Episoder”, og det var der næsten hver Dag, tog hun altid Fangernes Parti og gik i Breschen for os. Selv var hun blevet pint frygteligt af Gestapo og S.S.. Hun blev tilligemed sin Mand taget af Gestapo, mens hun var svanger. Hun fødte sit Barn i Fængslet, det blev taget fra hende og de blev begge sendt til Stutthof. Efter 2 Dages Forløb slog S.S.´erne hendes Mand ihjel. Det sørgede hun meget over, men hun rejste sig, fordi hun ville leve for sine tre Børn. Som Kapo var hun et prægtigt Menneske.

Vente og fryse.

Når vi skulle til D.A.W. gik vi ud af den gamle Lejr og over i den nye. Der skulle så altid være Vagtposter om os. Når disse Poster ikke var der, måtte vi vente. Både, når vi skulle ud og hjem. Mange halve og hele Timer har vi stået i al Slags Vejr og ventet. Den første Vinter havde vi ingen Frakker, og vi frøs bravt. Når vi så endelig nåede D.A.W., var vi så forfrosne, at vi ikke kunne begynde at arbejde, og det skulle vi. Så blev der først tændt op i Ovnen, og vi forsøgte at få varmet Hænder og Fødder op. Vi satte vore Krus på med Kaffe eller Vand til Bouillon. Men det var altsammen forbudt, og vi blev skældt ud fra Morgen til Aften på Grund af Ovnen. Hvis der ingen Scharfører var og Kapoen kunne få overtalt Opsynet til at tillade det, blev Krusene sat på. Men så skete der pludselig et eller andet, så hed det „Alt skal væk fra Ovnen”.

„Ingen må koge på Ovnen”, o.s.v.. Der var Kamp om den Ovn hver Dag, Spektakler, Skældsord, Afstraffelser. Kvinderne forsøgte naturligvis hver Dag, fordi de var nødt til det, hvis de ville leve. De havde organiseret sig et Par Kartofler, skar dem i Småstykker og forsøgte at koge dem i Kruset. Men det var en daglig Nervekrig, og mange mange Gange har Opsynet i Raseri taget Krus fra Ovnen og smidt Krus og Kartofler enten i Ilden eller ud af Vinduet. De for os så dyrebare Kartofler blev smidt væk. Det var selvfølgelig strengt forbudt at organisere Kartofler.

Sultens og Mishandlingens Ofre.

Vi sultede de første 4 Måneder i Stutthof, og også senere, efter 25. Januar 1945. Men Tusindtal af Russere og Polakker sultede, sultede og segnede for vore Øjne. Russerne fik aldrig en Krumme Brød udover Lejrens Tildeling, ingen Pakker, ingen Breve, ingen menneskelig Hjælp i deres Nød og Elendighed. En Del polske Fanger fik Pakker hjemmefra, men ingen Russer, Kvinde eller Mand, fik nogensinde noget. De var de fattigste, Og hvis de fattige ikke er en organiseret Magt, bliver de mest undertrykt. Men hvordan kan man være en organiseret Magt i en Koncentrationslejr? Uden Våben af nogen Art, ikke engang et Par stærke Arbejdsevner. Som de fattigste og svageste måtte Russerne arbejde hårdest, og de blev udsat for de frygteligste Mishandlinger og havde den største Dødelighedsprocent indtil Jødernes Ankomst. Men også mange polske Fanger blev frygteligt mishandlet. Udenfor Flikkammerets Vinduer gik Fangerne en af de første Dage vi var i Lejren, og gravede. Elendige og syge, levende Skeletter mange af dem, så det var en Gru at se. En af dem fandt en eller anden Knokkel i Jorden. Om det var fra en Hund, en Kat eller et Menneske, skal være usagt. Men disse sultne og elendige gav sig til at slås om den. Vi sagde til hinanden – Livet her i Lejren gør Mennesker til Dyr. Vi så Mændene, når Arbejdskolonnerne passerede forbi, vakle, segne og dø lige for vore Øjne. Og når de ikke kunne gå, blev de stablet på Benene, slået, sparket af S.S.´erne og af Kapoerne, indtil de udåndede.

Gå. 50 Mødre med Småbørn levede, hvor utroligt det lyder, også i Lejren. Kvinderne kom til Lejren og var svangre, de fødte deres Børn og de gjorde de hæderligste Forsøg på at holde Liv i de små svagelige Pus, der i de fleste Tilfælde kom til Verden i Lejren. De fleste af Mødrene havde kun Modermælk til Barnet de første Par Dage. De fik selv ingen Mælk, kun den sædvanlige tynde Kaffeerstatning, vi andre fik. Derfor standsede Mælken. Kvinderne fik af og til, ikke altid, en lille Smule Skummetmælk til børnene. Men det var ikke nok, og flere Børn døde i Lejren, andre var syge og lignede gamle, gamle Mennesker, så magre var de. En tre Dage gammel Dreng blev en Dag skåret for en Masse Bylder på Bryst og Ryg, han skreg hjerteskærende. Det gjorde iøvrigt de fleste af Børnene. Det var af Sult.

Alle russiske Kvinder i Uniform blev hængt.

Mange Fanger kom til Lejren, blev straks sat i Bunkers, derefter ført op i Skoven og hængt. De gik i Reglen forbi Bagsiden af Barakkerne, der lå omme i Gården, og selv om disses Vinduer var tilmalet, så Kvinderne dog i Reglen altid, når der blev ført Fanger til Hængning.

Alle russiske Kvinder i Uniform blev hængt, når de kom til Lejren. Vi så dem stå indenfor Porten, nogle af dem med høje Udmærkelser på deres Uniformer, af og til gik de gennem Lejren på Toilettet, der kom ofte 6, 8, 10 ad Gangen. Smukke Piger var det at se, og stolt var altid deres Gang, selv om de vidste, det gik til Galgen. Havde de Lejlighed til at snakke med de andre russiske Piger i Lejren, var det kun for at opmuntre dem til at holde ud. „Krigen er snart forbi, I skal snart hjem,” sagde de.

Engang kom en kvindelig russisk Major til Lejren. Et storartet Menneske var hun, en smuk Kvinde at se. Hun sad i Bunkers flere Dage, og da det gik op for hende, at hun var i Koncentrationslejr, protesterede hun overfor Kommandanten og krævede at komme i Krigsfangelejr. Hun var kæk og råbte ud af Bunkeren til Russerpigerne: „Op med Humøret, snart er Krigen slut”. Så forlød det, at hun skulle hænges. Med Ængstelse fulgte vi fra Dag til Dag, om hun var der. En skønne Dag var hun væk. Og vi tænkte vort, vi kendte jo Vejen til Galgen. Men nogle Måneder senere kom nye russiske Partisaner, og de fortalte os, at hun på Skrømt var gået i tysk Tjeneste og på en Rekognosceringstur havde hun skudt den tyske Ledsager og var landet i god Behold på sit Fædrelands Jord bag de russiske Linier.

HELGE LARSEN; Lejren „humaniseres”.

Iøvrigt gjorde der sig en vis „Humanisering” gældende for hele Lejrens Vedkommende. Allerede da vi ankom, fortalte de gamle Fanger, at Lejren var et rent Hvilehjem i Forhold til tidligere. Før var Lejren en Morderhule, en af de mest berygtede Koncentrationslejre i det tredie Rige.

Der blev ligefrem sat Præmie på Udryddelsen af Fanger, og den nemmeste og mest effektive Måde var at tilintetgøre dem under Arbejdet. Når en Arbejdskolonne rykkede ind om Aftenen, kunne det ske, at kun en Fjerdedel af, hvad der var rykket ud om Morgenen, kom levende tilbage. Resten var styrtet om af Overanstrengelse – det var umenneskeligt, hvad der blev budt dem – eller direkte slået ihjel af Kapoen, der fik Ballade, hvis Dødsprocenten ikke var stor nok.

Men nu havde Krigslykken vendt sig. Tyskerne rykkede ikke mere sejrrigt frem mod Øst. Den tyske Hær var af „Bolsjevikerne” ikke alene bragt til Standsning, men Marchen gik nu tilbage mod Vest. Altså opstod den Tanke hos S.S, at de måske dog engang ville komme til at stå til Regnskab for deres Handlinger. Kursen i Lejren blev lagt om og Behandlingen noget mildnet. I Realiteten betød det blot, at Fangernes gennemsnitlige Levetid forlængedes noget. Det var stadig en Tilintetgørelseslejr (og blev det i endnu højere Grad, da de store Jødetransporter ankom), men Tilværelsen blev tåleligere.

Der blev således udstedt „Forbud” mod at slå på Fangerne. Ikke at Pryglestraffen blev afskaffet. Det var stadig tilladt at skamslå Fangerne, når det skete som „Straf” for en eller anden såkaldt Forseelse, men Forbudet betød, at Kapoerne ikke slet så åbenlyst kunne gå rundt og slå Folk ihjel. Meningen med Forbudet var, at S.S.´erne ikke mere direkte ville lægge Navn til de værste Mishandlinger. Disse skulle overføres på de professionelle Forbryderes egen Regning.

Hvordan Forbudet blev praktiseret fremgår bl.a. af følgende Eksempel. En forhutlet lille Fyr meldte sig en Dag på Sygehuset, Han var blevet gennembanket af Kapoen i den Grad, at han dårligt kunne slå på Benene. Da han henvendte sig til Oberscharführeren på Hospitalet fik han den Besked, at det var noget Sludder – han vidste dog, at det var forbudt at slå Fangerne!

RAGNHILD ANDERSEN: De store jødiske Transporter. Alle Børn dræbtes i Gaskamrene.

I Juni, Juli og August 1944 kom de store Transporter Øst fra, over 30.000. Det var mest Jøder, i Tusindtal og atter Tusindtal fra Riga, Kaunas og andre Byer i Letland og Litauen. De kom fra Koncentrationslejre eller fra Ghettoer, i hvilke de havde levet hidtil. Der kom også en Masse jødiske Kvinder fra Ungarn. De kom slæbende som Pakæsler med alle deres Ejendele på Ryggen, alt, hvad de ejede og havde, havde Tyskerne sagt, de skulle tage med, og S.S´erne gned sig i Hænderne, da de så det Syn. Ak, hvilken Tragedie! Gamle Mennesker, syge Mennesker, Invalider, Masser af Børn, små trætte Stakler, der havde en stor Rygsæk på Ryggen og Pakker i Hånden. De jamrede, at de kunne ikke gå mere, men Mødrene opmuntrede dem ned gennem Lejrgaden, nu var de jo snart fremme.

Da de kom om i Gården, blev alt taget fra dem, alt, hvad de ejede og havde. Også Børnene blev klædt splitternøgne af, og så fik de udleveret nogle elendige Pjalter at tage på i Stedet. Kun en kort Tid var disse Småpiger og Drenge i Lejren hos deres Mødre. En skønne Dag kom der Bud efter dem, og hvilken Gråd og Jamren! Mødrene vidste jo, hvad det gjaldt, og de forsøgte alle Udveje for at skjule Børnene. De gemte dem i Køjerne, under Madrasserne, alle mulige Steder. Men der var ingen Pardon. De blev læsset ind i Jernbanevogne, der førte dem til en anden Lejr, hvor de kom i Gaskammeret. En enkelt lille Fyr blev reddet af vore Kammerater. På en eller anden Måde klarede de, at den 13-årige Dreng gik for en 18-årig og undgik den frygtelige Død i første Omgang. Han havde en pragtfuld Stemme, den Dreng, og da han en Dag blev smuglet ind på D.A.W. Værkstedet og med sin kønne Drengestemme sang for os om sin Mor, da græd vi allesammen.

De jødiske Kvinder levede i Reglen ikke iblandt os, men boede i nogle Barakker i den nye Lejr. Men vi så dem tit, for alle Transporter gik gennem den gamle Lejr, hvor vi boede. De blev sendt på strenge Udekommandoer, hvor de fik den elendigste Kost og hvor de ikke havde Mulighed for at vaske sig. Som de så ud, når de kom tilbage! Rene Skeletter med lasede, beskidte Klude på. Strømper og Sko havde de i Reglen ikke Spor tilbage af. De slæbte sig ind i Lejren, nogle faldt om midt i Gaden, jamrede sig og døde der. Andre nåede til Badet og udåndede der. Og nogle, der slap levende ud af Badet, kom ud i Gården, trætte og udasede, måtte sætte sig på den bare Jord, bad om Vand, som blev dem hånligt nægtet af S.S.´erne, sad i mange Timer og døde efterhånden. Når disse Kvinder kom ind i Badet med deres snavsede Linned, der var fuldt af Lus, og med Sår og Bylder, som Linned og Lus sad fast i, så blev ikke engang deres Sår rensede. Kun med en Saks blev Linnedet klippet af rundt om. Snavs og Utøj fik Lov at blive siddende.

Under Transporter, der ofte sendte Fangerne ud på Hundreder af Kilometer til Fods, blev Fødderne faktisk slidt op. Flegmoner, der altid medfører Smerter og høj Feber, fik Fødderne til at svulme op af Materie til det rent usandsynlige. En stor Procentdel faldt som Ofre for sådanne ubegrænsede Pusansamlinger.

Stutthof får sit Gaskammer.

I lang Tid gik Rygtet fra Kvinde til Kvinde: De bygger Gaskammer. Vi skal alle likvideres i Gaskammeret. En Aften ved 9 Tiden stod en Arbejdskommando udenfor vore Vinduer. En dansk Kammerat var med, vi hilste skjult på ham. Da de lige var marcheret ud af Porten, blev der et mægtigt Skyderi med Maskingeværer o.l., og vi troede, det var hans Kommando, det gjaldt. Da de lidt efter marcherede ind igen, forstod vi, at det måtte være noget andet. Det var den første Kolonne, der blev kommanderet til det nye Gaskammer, de ville ikke. De forsøgte at undslippe, og nogle var, grundet på deres Flugtforsøg indenfor Lejren, så lykkelige, må man vel sige, at de opnåede at blive dræbt af en Kugle. De første, der blev dræbt i Gaskammeret, led en frygtelig Død. Det var russiske og polske Fanger. I næsten 2 Timer måtte de strides med Døden inde i det klorfyldte Kammer. Det fortaltes af Folk, der vidste Besked, at de blev vanvittige, inden de kunne dø.

Denne barbariske Død i Gaskammeret led Tusinder af jødiske Kvinder. Kolonner af Kvinder måtte en lang Overgang hver Dag vandre denne Vej. Så blev der Vanskeligheder med Kvinderne, de ville ikke gå med, fordi de vidste hvorhen. Så fandt S.S.´erne på noget nyt. De byggede en Jernbanevogn, der holdt udenfor vore Vinduer på D.A.W., så bildte de Kvinderne ind, de skulle på Transport. De lod dem tage Spiseskål med og lod dem gå op i Vognen, der var bygget som et Gaskammer. Så var de færdige. Det gik et Stykke Tid, så skød man dem, eller man gav dem en Indsprøjtning, så de døde. Det var et systematisk Masseslagteri, som man ikke skulle tro, var muligt. Af en eller anden Grund holdt man til sidst op med at dræbe dem i Gaskammeret. De blev sultet og pint ihjel. De blev slidt totalt op på Udekommandoerne. Alene på 14 Dage døde 3000 jødiske Kvinder.

De Dødsdømte bar et lillafarvet Armbind med „Tor Sperre” i hvide Bogstaver. De måtte ikkekomme uden for Lejrens indre Afspærring, og blev brugt til alt forefaldende Svinearbejde: Køre Ligvogne, Latrinvogne, rense døde Diarrépatienters Tæpper etc.

HELGE LARSEN: Levende brændt.

Gift blev også taget i Anvendelse under Udryddelsen af Jøderne. De dødsdømte blev ført til Sygehuset, fik en Indsprøjtning, og Turen gik derefter videre til Krematoriet. Det hændte, at Indsprøjtningen ikke virkede dræbende, og Ofret vågnede op igen. Men Arbejdet skulle gå stærkt, der var ikke Tid til en ny Indsprøjtning, og Fangen blev levende kastet i Ovnen og brændt.

Krematoriet, der var i Stand til at brænde omkring 200 Lig om Dagen, arbejdede i denne Periode Døgnet rundt. Men dette var ikke tilstrækkeligt til at skaffe Ligene af Vejen – der måtte derfor udenfor Lejren laves store Bål, hvor de Lig, som Krematoriet ikke kunne optage, blev brændt.

Russiske Krigsfanger myrdes uden Skånsel.

Et Sidestykke til Jødetilintetgørelsen var Behandlingen af de russiske Krigsfanger. Medens ethvert civiliseret Land anbringer Krigsfanger i særlige Lejre, hvor de behandles efter internationale Regler og Overenskomster, kendte Tyskerne i Krigens sidste Fase kun én Form for Behandling af russiske Krigsfanger: Udryddelse. Til alt Held var den tyske Hær på dette Tidspunkt ude af Stand til at tage ret mange Fanger, men det hændte jo ved Fronten, at en mindre Patrulje vovede sig for langt frem og blev taget af Tyskerne, at en enkelt Flyvemaskine styrtede ned bag de tyske Linjer og Besætningen toges til Fange. I ethvert sådant Tilfælde blev Fangerne ført direkte til Koncentrationslejren – hvor de omgående blev myrdet. Der var en Dag ankommet 17 russiske Fanger til Stutthof, alle i den røde Hærs Uniform. Vi så dem een for een gå forbi vore Vinduer, med bagbundne Hænder, men smilende og frygtløse. Måske vidste de, hvad der ventede dem – men ikke med en Mine røbede de nogen Angst for deres Bødler. Når de kom til Bestemmelsesstedet, blev de af en S.S. vist ind ad en Dør – såsnart de var kommet indenfor, hævede han Revolveren og skød dem ned bagfra. Således fortsatte han, til de alle var myrdet.

Den røde Hær vil hævne os!

Men ikke blot Krigsfanger myrdedes. De russiske civile Fanger i Lejren blev ligeledes dræbt i stort Tal. Ofte blev de hængt, uden at de selv anede hvorfor, til andre Tiden konstrueredes Anklager mod dem og afsagdes Dødsdom. Mord var det i alle Tilfælde. Også for dem gjaldt det, at de holdt sig ranke til det sidste. Kommunister var det langt fra allesammen, men for dem alle var et fælles: en brændende Kærlighed til det store Fædreland og Troen på, at de ikke ville komme til at ligge uhævnede i deres Grave.

En Dag stod to unge Russere ved Galgen. Hængningen blev i denne Tid arrangeret inde i selve Lejren og Fangerne tvunget til at overvære Mordene. Det var to Brødre, den yngste ca. 17 År. Han græd, men den ældre Broder trøstede ham roligt og stille. Inden de blev hængt, råbte den ældste ud over Lejren: Vi er uskyldige i det, man beskylder os for! Den røde Hær vil hævne vor Død!

Vernichtungslager Stutthof.

Da vi ankom til Stutthof, fik vi, som omtalt, Numrene fra 25653 og opefter; inden Tilgangen til Lejren tilsidst standsede, var Numrene nået op på over 100.000. Mere end 100.000 var gået gennem Stutthof – af dem er mere end Halvdelen gået gennem Krematoriet – over 50.000 Mennesker, Mænd, Kvinder og Børn, sultet ihjel, omkommet af Sygdom og Elendighed, Mennesker, hvis eneste Forbrydelse bestod i, at de bekæmpede Nazismens Barbari, eller blot deri, at de tilhørte en Race, som de nazistiske Udyr havde besluttet at udrydde.

Russerne nærmer sig.

Under Opholdet i Lejren havde det naturligvis visse Vanskeligheder at følge med i, hvordan Situationen ude i Verden i Virkeligheden var. Det ene mere fantastiske Rygte blev sat i Omløb efter det andet, Rygter, der alt for ofte kun var Udtryk for Ønsker. For et År siden hed det sig, at nu skulle Danskerne sendes hjem, det havde man fra absolut sikre Kilder – det var kun et Rygte, og det lærte os at tage de forskellige Meddelelser, der fremkom, med et vist Forbehold. Gang på Gang har vi hørt Meddelelse om, at nu var Sverige trådt ind i Krigen, nu var den og den By faldet – men det lykkedes os også at få nogenlunde pålidelige Oplysninger. En Tid lang arbejdede to Danskere i S.S.-Barakkerne og benyttede her Lejligheden til bl.a. at aflytte den svenske Radio, og i Opholdets sidste Periode havde vi stadig Lejlighed til at få Meddelelserne fra den udenlandske Radio. Ellers måtte vi klare os med de danske og tyske Aviser, og efterhånden fik vi en ret god Øvelse i at læse mellem Linjerne og finde ud af, hvad der lå til Grund for de forskellige Meddelelser.

Russernes Fremmarch fulgtes naturligvis ikke alene af os, men af hele Lejren med den største Opmærksomhed og Forventning. Vi hørte om Lejre, der var befriet af Russerne, selv om vi også hørte om Lejre, hvor Tyskerne havde myrdet de fleste Fanger for at undgå, at disse skulle falde i Russernes Hænder. Vi var naturligvis sikre på, at vi skulle nok komme igennem, vi skulle nok klare den, til den røde Hær marcherede op foran Stutthof og lukkede Døren til Friheden op for os.

Evakueringen af Lejren påbegyndes.

Det gik ikke således. Da den voldsomme russiske Fremrykning mod Danzig-Området satte ind i Januar Måned, begyndte Lejrens Ledelse at træffe Forberedelser til Evakuering af Fangerne. Den 25. Januar påbegyndtes Evakueringen af Lejren, også Hovedparten af Danskerne marcherede afsted. Tilbage blev af Danskerne kun 14-15 ikke marchdygtige samt Kvinderne. Meningen var, at de skulle være fulgt efter nogle få Dage senere, men det formede sig anderledes. Af Danskerne marcherede den 25. Januar 115 Mand af sted. Målet var Lauenburg. Imidlertid rykkede Russerne frem og tog også Lauenburg-Området, og en stor Del af Fangerne kom tilbage, deriblandt en Dansker, Poul Richard Andersen. Oplysningerne om de bortdragne var sparsomme, men det stod os klart, at det havde været en meget drøj Tur.

På „Flugt” for Russerne!

Den 25. Januar, et Par Timer efter, at Hovedparten af Danskerne marcherede afsted mod Lauenburg, ankom til Stutthof en lille Kolonne, 9 Mand, hvoraf de 8 Danskere. Det var en Udekommando, der vendte tilbage fra Rosenberg. Vi havde i omtrent et halvt År arbejdet på et Savværk i Rosenberg. Allerede ved Afrejsen dertil havde vi diskuteret med vore Kammerater, hvem af os der nu havde størst Chance for at blive befriet af Russerne, og vi mente naturligvis, at vi, der drog bort, havde langt de største Chancer, og at Russerne ville komme til Rosenberg, før de kom til Stutthof. Det kom de også, men da var vi væk – rejst Dagen i Forvejen. Den 19. Januar kom vores Kommandofører og fortalte os, at nu var Russerne rykket ind i Warszawa, Krakau var faldet, og de røde Tropper stødte rask frem. Der var ingen Tvivl om, at Rosenberg-Området ville blive rømmet i Løbet af den allernærmeste Tid.

Den 19. Januar kom der Telefonbesked, at vi omgående skulle starte mod Stutthof. Vi gjorde de to Vagtposter opmærksomme på, at vi ikke var særligt interesseret i at komme tilbage til Stutthof, men at vi langt hellere ville tages af Russerne. Tilsyneladende var Posterne heller ikke særligt interesserede i at komme til Lejren, specielt var de ikke glade for at være der, når Russerne tog den, og vi støttede dem selvfølgelig i den Antagelse, at det kostede deres Hoved, hvis det skete. Resultatet blev, at vi langsomt skulle begive os på March.

Efter at have fourageret grundigt i Fængslet, hvor vi boede – Arrestforvareren havde allerede forladt Byen – startede vi Søndag den 21. lige over Middag. Henimod Aften nåede vi en lille By, ikke mange Kilometer fra Rosenberg, og her blev vi enige om at opslå vort Kvarter for Natten. Vi brød ind i et Værtshus, der lå lige ved Hovedvejen, og her kunne vi ligge og høre de tyske Panserbiler og Tanke drøne forbi – på Tilbagevejen fra Fronten. Kommandoføreren var efterhånden blevet temmelig nervøs og ville fortsætte samme Aften – men vi, der ventede Russernes Tilsynekomst i Løbet af Natten, protesterede voldsomt og blev støttet af den anden Post, der allerede var blevet kraftigt forelsket i de mange Vinflasker. Russerne kom ikke den Nat, og vi måtte videre næste Morgen. I Løbet af Dagen nåede vi en lille By på den anden Side Riesenburg, og det viste sig, at vi, ved at gå i en stor Bue, på to Døgn var nået 7 Kilometer fra Rosenberg. Kunne det fortsætte på denne Måde, skulle det nok lykkes os at blive taget af Russerne, Vi blev enige om at gå over Christburg, men desværre kom der en Mand og fortalte, at den allerede var taget af Russerne. Vi foreslog derefter Marienwerder, og det blev vedtaget, skønt det var en stor Omvej. Uheldigvis ..kom vi forbi et Vejskilt, der viste Kommandoføreren, at det var betydelig nærmere at tage over Stuhm, og vi måtte bide i det sure Æble og bøje os. I Løbet af Tirsdagen nåede vi hen i Nærheden af. Stuhm og gjorde Holdt for Natten 8 km fra Byen.

70 km på eet Døgn,

Nu var det forbi med den langsomme March. Efterretningerne om Russernes hurtige Fremrykning havde efterhånden gjort Posterne nervøse. Nok ville de nødigt til Lejren, men endnu nødigere ville de tages til Fange af Russerne – og de havde ikke Mod til simpelt hen at stikke af og lade os passe os selv. Vi måtte marchere, og marchere hurtigt, hele Dagen, uden det mindste Ophold. Det stribede Tøj måtte vi tage af, imedens vi marcherede, og Måltiderne måtte vi ligeledes indtage gående. Først sent om Aftenen fik vi Lov at gøre et Par Timers Holdt på et Værtshus, og her benyttede Jens Schrøder fra Ålborg Lejligheden til at stikke af. Vi havde naturligvis allesammen spekuleret på, om vi ikke hellere skulle lade Posterne passe sig selv, men vi var kommet til det Resultat, at det var uklogt at tage Risikoen. Vi ville forsinke Marchen så meget som muligt, men skulle vi endelig nå at komme til Stutthof, ville det jo alligevel kun vare et Par Dage, før Russerne tog Lejren dér og befriede os.

Efter et Par Timers Hvil marcherede vi videre og ankom ved 2-Tiden til Tiegenhof, hvor vi overnattede. Næste Morgen marcherede vi videre og nåede op på Formiddagen Stutthof – efter i det sidste Døgn at have tilbagelagt omkring 70 Kilometer.

Røvende og hærgende Banditter.

De to Poster var iøvrigt et typisk Eksempel på S.S.-Moralen. Under hele Turen fra Rosenberg til Stutthof benyttede de enhver Anledning til at røve og plyndre i tyske Hjem. Det startede allerede inden Afrejsen fra Rosenberg. Medens vi sørgede for at få fat i, hvad vi kunne bruge af Madvarer i Fængslet, og specielt i Vagtmesterens private Køkken, endevendte de to SS´er Privatlejligheden og stjal, hvad de mente at kunne anvende af Garderoben, samt alt, hvad de kunne finde af Tobak. Endnu denne Dag nøjedes de med at stjæle. Der var jo endnu en Mulighed for, at Lejlighedens Indehaver kunne vende tilbage. Men på Resten af Vejen viste de rigtig deres Landsknægtenatur. Alt, hvad de mente at kunne få Anvendelse for, herunder Rejsegrammofoner o.l., blev slæbt med, og alt andet blev ødelagt. Lamper blev smadret med tomme Vinflasker, Skabe og Skriveborde brudt op, og alt muligt strøet ud over Gulvet. I en Del Huse var Civilpersoner kommet vore noble Ledsagere i Forkøbet, og det var komisk at høre deres Forargelse herover. Der var ingen Tvivl om, at efter deres Opfattelse havde S.S. Monopol på Udplyndring.

Et Hus, vi aflagde Besøg i på Vejen, var fuldstændig raseret, da vi kom dertil, hvilket fik en af os til at udbryde: „Ja, se nu her. Alt er stjålet og plyndret af Tyskerne selv. Og senere hedder det sig, at de grusomme Bolsjeviker har gjort det !” S.S.erne grinede, bare dumt.

Der bygges Bunkers til S.S.´erne.

At den russiske Fremrykning på denne Kant var standset – bl.a. fordi store Landområder ved Tiegenhof var sat under Vand – betød ikke, at S.S. nu følte sig sikker, tværtimod var man fuldstændig klar over, at det kun var et Spørgsmål om Tid, når „Ivan” kom på Besøg, og der blev startet et større Bunkersbyggeri i Skovene ved Lejren. Det var hovedsagelig skandinaviske Kommandoer, der måtte udføre dette Arbejde. Til de højere S.S.´er, Kommandant, Hauptsturmführer m.fl. blev der bygget underjordiske flere-Værelsers Lejligheder, der gjorde det muligt for disse sarte „Soldater” at føre en forholdsvis behagelig Tilværelse i Skoven. At der også var sørget for store Proviantlagre, nævnes kun for en Fuldstændigheds Skyld.

Også Ammunition var der sørget for. Forskellige mindre Bunkers var fuldstændig fyldt med Geværer, Maskingeværer, Panzerfaust, Ammunition m. m.

Iøvrigt blev Lejren flere Gange angrebet af russiske Flyvere. Det skulle være mærkeligt, om ikke dette er blevet brugt af den tyske Propaganda – men man har i så Fald næppe angivet den egentlige Grund. I Skoven rundt om Lejren lå den ene Flakstilling ved Siden af den anden, Skoven var fyldt med Militær, og i selve Lejrens Administrationsbygning holdt foruden S.S. en større Afdeling Gestapo til.

Langsomt sugede Sulten og den rå Behandling Kraften ud af Fangerne. I de overfyldte Blocks med årgammelt Snavs og vrimlende Lus var disse udtærede Fanger et let Bytte for Sygdom og Dårligdom, der sugede den sidste Rest af Modstandskraft ud af dem, – Tegningerne er blevet til under det månedlige Bad i Baderummet. Fangerne var så afkræftede, at de ikke kunne holde sig oprejst, men kravlede rundt på fire eller sad ganske stille og lod Vandet risle ned over sig.

Ernæringssituationen forværres.

Efterhånden blev det vanskeligere at få Forsyninger til Området omkring Stutthof. Fra Kønigsberg gik Fronten ned til Elbing, og inden længe var Russerne ved og i Danzig. Vi var altså fuldstændig omringet. Dette mærkedes kendeligt på Ernæringssituationen i Lejren. Brød blev en Sjældenhed – til Gengæld kom der nu lidt Trevler Hestekød i Middagsmaden. På Vejene strejfede Hundreder af herreløse Heste omkring, og en Del blev indfanget, ført ind i Lejren og slagtet.

Vi var på det Tidspunkt flyttet over i den gamle Lejr, hvor vi i de tidligere Værksteder havde indrettet en speciel skandinavisk Blok. Her indrettede vi selv et Køkken og lavede selv Middagsmaden. Blev der organiseret Heste til Lejren, blev der også organiseret specielt til Skandinaverne. Vi gik på det Tidspunkt ud og ind i Lejren, som det passede os, og ingen protesterede, fordi vi kom slæbende med en Hest eller to. På et Tidspunkt havde vi 8-9 Heste stående i Vaskerummet, der blev brugt som Stald. Det kom os nu til gode, at vi havde lært at tilpasse os. Kartofler stjal vi fra Lejrens Kartoffelkælder, som stod under Opsyn af et Par Nordmænd.

RAGNHILD ANDERSEN: Lejren så godt som uden Brød i tre Måneder.

Tiden fra den 25. Januar til den 25. April var en meget streng Tid. De Fanger, der var tilbage, sultede og døde i et Tempo som aldrig før. For os Kvinder gjaldt det, at en Del arbejdede i Kartoflerne, derfra stjal vi Kartofler, og det blev vor Redning. Der kom så godt som intet Brød. De Jødekvinder, der var tilbage, fik slet intet Brød, og kunne heller ikke „organisere” Kartofler. Vi i den gamle Lejr spiste Kartofler Morgen, Middag og Aften. Men frygteligt, hvor Mændene sultede. Deres Sygeafdeling lå lige op ad vores Barakker. Herfra kom de, der kunne kravle eller humpe, for at tigge. De blev frygteligt mishandlet, når det blev opdaget, at de havde lavet Hul i Pigtrådshegnet for at komme ind og tigge Mad. De endevendte Skarnbøtterne, spiste alt muligt, og vi kunne ikke vise os med rå, snavsede Kartoffelskræller, før de tog dem og spiste dem. Lige meget hvor mange Prygl og Mishandlinger de var udsat for, så kom de igen. De kunne ikke andet, de ville leve, og Døden var ude efter dem.

Rygterne lød Dag for Dag: „Nu skal vi væk,” og mange Kvinder sov med Tøjet på, af Angst og Skræk for at vi pludselig skulle blive sendt af Sted. I den første Tid hørte vi Russernes Kanonader. Nat efter Nat. Dag efter Dag. Og det var pragtfuldt at høre dem nærme sig. Det var Kampene om Elbing, Marienburg, Dirschau, det var Kampen om Tiegenhof. Så forstummede Kanonaderne et Par Dage, så begyndte Kampen om Danzig og Gdynia, som vi næsten fulgte fra Dag til Dag, da alle de russiske Bombeflyvere på Vej derind susede hen over vore Hoveder. Mægtige Brande lyste op, og det vældige Skær fra Russernes Lys- og Fosforbomber, der tændtes som hele „Juletræer” over Danzig, vakte Glædens og Begejstringens Ild i alle os ventende Fanger. Da Danzig var faldet, kom en Masse tysk Militær ved Tilbagetrækningen til vores Kanter. Det var ikke så hyggeligt for os. Udenom Lejren og indeni selve Lejren i Barakker, der blev tømt for Fanger, indlogeredes Masser af Soldater, Syge og sårede, og naturligvis begyndte Russerne at bombe det tilkommende Militær. Så måtte vi tage os i Agt for de russiske Flyvere, Tyskerne skød nemlig hensynsløst på dem med en Masse Antiluftskyts, og det var ikke hyggeligt at blive ramt af Splinterne. Det var Påskedag, en Bombe faldt i selve Kvindelejren. 4 blev dræbt og flere sårede. Russerne nedkastede bagefter Flyveblade, hvori de opfordrede os til at holde ud, vi skulle snart blive befriet. Tyskerne lukkede op for Vandet rundt om og forårsagede store Oversvømmelser (vi lå midt i Området ved Weichsel-flodens mange Mundinger), bl.a. blev Tiegenhof sat under Vand, men Russerne skrev i Flyvebladene, at nok så meget Vand kunne ikke spærre dem Adgangen. De skulle nok komme igennem.

Naturligvis var Stemningen nervøs blandt Kvinderne. Selv om Begejstringen var stor for de russiske Maskiner, var mange Kvinder dog nervøse, og ikke mindst bange var de for de tyske Planer om Evakuering. En Kolonne på 100 Kvinder var sendt af Sled til Evakuering i Marts Måned. De nåede Danzig, lige da Russerne lavede deres Storangreb på Byen. De måtte vandre igennem Artilleriilden i Danzig, de levede i en Lejr derinde, der i en hel Ring var omgivet af Rustningsbedrifter. De fortalte, at alle disse Bedrifter var blevet bombet og ramt fint af Russerne, uden at Lejren var ramt. De fortalte om Officerer og Soldater, der var blevet hængt på Broerne i Danzig, med store Plakater på, der fortalte, at de havde nægtet at kæmpe videre for det, tredje Rige. Kvindernes Nerver var tyndslidte, da de kom tilbage til Stutthof. „Hvad vil de S.S.-Banditter finde på med os,” var det evige Spørgsmål.

Sluttelig hed det, at nu skulle alt, der ikke havde med Værnemagten at gøre, forsvinde. Det var den 24. April. Og den 25. blev da de allerfleste af de overlevende Fanger, mandlige og kvindelige, og de allersidste Rester af jødiske Mænd og Kvinder evakueret fra Stutthof. Vi håbede på, at Russerne ville få Fingre i os undervejs.

I Fangernes Tøj var der klippet Huller, hvorover der syedes Lapper i skrigende, afstikkende Farver, og store røde eller gule påmalede Kryds gjorde Fangerne let kendelige under Flugt. Teoretisk var der ikke Dødsstraf for at flygte, men nok i Praksis, da en Flygtning ikke kunne klare sig uden at stjæle, og Tyveri under Flugt straffedes med Døden.

Den farefulde Fart ud i det uvisse.

Den 25. April stillede vi altså igen op til Transport med vore Rygsække på Ryggen. Denne Gang var det Alvor. Vi var nu kun 6 Kvinder. Den 11. Februar havde vi mistet vor Kammerat Hedvig Carlsen af Plettyfus. Vi skulle af Sted sammen med vore 24 mandlige Kammerater, de norske Politifolk og de finske Skibsbesætninger. Vi Skandinaver fulgtes ad gennem hele den stormfulde Fart. Vi kom af Sted sammen med en Mængde polske Kvinder og en Del Jøder, også de ca. 50 russiske og polske Mødre, der havde deres Spædbørn hos sig. Vi fik udleveret hver l kg Rugbrød, lidt Margarine og et lille Stk. røget Hestekød. Onsdag Eftermiddag Kl. ca. 3 gik vi til Banen, der efter den sædvanlige lange Ventetid førte os til Nickelwalde, en lille By ved Weichselflodens Munding. Her ankom vi om Aftenen Kl. ca. 12. Vi fik anvist en Eng, vi kunne kampere på. Her havde i Forvejen ligget Tusinder af Mennesker, og man skulle kort sagt vogte hvert Skridt, man tog. Alligevel måtte vi finde et Sted, hvor vi anbragte Rygsækken og Tæpperne, og nogle af os forsøgte at sove lidt. Men vi skulle passe på, det var nemlig iskold Tåge.

Næste Morgen blev vi jaget op i Skoven, og her var vi hele Dagen, til vi om Aftenen måtte stille op ved 6 Tiden. Hele Dagen hørte vi Russernes Kanoner, men et Stykke borte. Vi ventede igen til Kl. ca. 2 1/2 Nat, da vi blev jaget ombord i en Landgangsbåd, presset sammen, de færreste af os kunne sidde. Her blev altså heller ingen Søvn. Kl. ca. 6 Morgen kom vi til Hela-Halvøen, som Tyskerne havde befæstet. At Russerne var ude efter den, skulle vi få at mærke. Vi måtte marchere flere Timer op gennem Byen, op i Skoven. Vi havde syge med, og nogle af dem måtte bæres, andre støttes, heriblandt en dansk Kammerat, Richard Andersen, der lige havde haft Plettyfus. Op gennem Byen så vi, hvordan den var bombet, og ikke så snart var vi kommet op i Skoven og tænkte, vi skulle have lidt Søvn, så kom de russiske Bombeflyvere. Vi blev anbragt på en indhegnet Plads, men Vagtmandskabet kommanderede os flere Gange til at flytte om. Fra Kl. ca. 10 til 2 kom 4 store russiske Flyverangreb. Det drønede og sang i Skoven, og Tyskernes Antiluftskyts, der var anbragt alle Vegne i Skoven, skød som rasende. Der var ingen Ro til at sove.

Kl. 2 1/2 blev vi kommandere! af Sted igen ned til Havnen. Igennem Byen så vi rigtig, at Russerne havde været der. En Masse Huse var bombet, en Mængde store Bombekratere gabede frem, Lig lå på Vejen og bortsprængte Dele af Menneskelegemer. Lastbiler kørte forbi os med Ligene af Soldater, der lige var dræbt. Da vi nåede Havnekajen, så vi russiske Maskiner nærme sig, og vi havde dårlig Tid til at smide os næsegrus ned på Jorden med Rygsækken over Hovedet, før det næste store Bombardement begyndte. Da troede vel de fleste af os, at nu var det Slut, Himlen formørkedes, og det var nogle vældige Drøn og Brag, der lød. 20 Meter fra os faldt en Bombe og et Øjeblik efter dryssede det ned om Ørene på os. Det var Jorden, der kom fra Bombekrateret. Vi rejste os uskadte, kun godt beskidte. Vi gik ud ad Kajen, og her kom det næste Bombardement. Vi sprang for Livet, ned i Sandet, og ingen af os kom til Skade.

8 Døgn om Bord på Lægteren.

I Lægteren, der sejlede med Slæbebåd foran, blev vi stuvet ned som Sild i en Tønde. I et Rum var vi 85 Personer, vi kunne ikke ligge, højst kunne nogle af os sidde og de andre stå. Til nogle syge skaffede vi Liggeplads, men så måtte endnu flere stå. På vores Lægter var vi ialt ca. 900 Personer, godt 300 Skandinaver, nogle Letter og Litauere, mest Jøder, sultne, forkomne, elendige. De var stuvet endnu tættere sammen end vi. Vi sejlede Kl. 8 om Aftenen, ud i det uvisse, ingen vidste hvorhen. Vi kiggede på et lille Kompas, en Nordmand havde fået fat i. Hvad er Kursen? Vest-Nord vest. Der blev gættet og rådslået. Så blev der sagt: til Svinemunde. Til denne By var Russerne imidlertid ankommet, altså måtte vi videre, men hvorhen?

Under Sejladsen var en Mængde flyttet op på Dækket. Det var først forbudt, og det var på eget Ansvar. Dækket var tagformet, og man skulle passe morderlig på ikke at falde i Vandet. En Dag under Sejladsen faldt en jødisk Kvinde i Vandet. Hun gled forbi Skibet, hun svømmede lidt. Ingen interesserede sig for hende. Vi, der så hende, fulgte hende i Tankerne, ellers skete intet. Andre af disse elendige Stakler sprang selv over Bord for at befri sig for flere Pinsler. Om Lørdagen blev det Stormvejr, vi kom til Rügen. Vi kiggede – det skulle vel ikke være Møen? Men nej. Vi gik ind til Sassnitz for Storm.

Her påstod S.S.´erne, at de ville forsøge at få Proviant, vi var godt sultne, men vi fik kun Vand. Men hvor var det dejligt, det Vand. Østersøens Vand, som vi ellers drak, var brak, men det slukkede vor Tørst, når der ikke var andet. Vi drak kun sparsomt af det, men Jøderne, der var så forkomne, drak mere af det, blev syge, døde, og de levende, der var udmattede, hentæredes nede i Rummet. De sov ovenpå dem, der var døde, af og til blev et Lig smidt udenbords, men ikke alle. Fra Sassnitz gik det videre, til Stralsund. Vi kom forbi Greifswald, her så vi Røgen fra store Brande, Russerne var ved at tage Byen. Vi kom ikke længere end til Stralsunds Red. Her lå Masser af Skibe. Slæbebåden gik ind for Ordre og, påstod de, for Proviant. Vi fik en Dåse fed Sylte til Deling til 6 Mand, hver 2 Stk. Knækbrød, det var overhovedet alt det Proviant, vi fik om Bord på Lægteren. Vand fik vi ikke.

Da vi kom, hed det: Russerne er 40 km fra Byen. Lidt senere: Russerne er 20 km fra Byen. Til sidst hørte vi: Russiske Panserspidser rykker ind i Byen. Og det kan nok være, vi fik Fart på. Alle Skibe på Reden lettede, af Sted, af Sted! Vi sejlede atter ud i det uvisse. Atter så vi på Kompasset. Vi kom til Warnemünde. Kun på Reden. Ingen Proviant, intet Brød, ingen Vand. Lettede igen. Hvorhen? Vides ikke. Vi kom til Neustadt, hvor vi fik Masser af dejligt Vand, men intet Brød. Flere og flere Jøder blev smidt udenbords, hver Dag lå der Lig på den smalle Ræling. Vi vaskede os hver Dag i Saltvand, Huden blev tør og ru som Sandpapir. Toilettet foregik ud over Rælingen, Kvinder som Mænd. I Neustadt lå vi en Nat, fra Tirsdag til Onsdag Morgen. Onsdag Morgen startede vi atter. Nu skulle vi til Lübeck. Vi sejlede ind ad Fjorden, 1 Times Sejlads fra Lübeck kom en anden Lægter tilbage fra Byen. De vinkede af, det er Slut, Englænderne har taget Byen. Tilbage igen. Så bombarderede Englænderne. Vi kom ind til Fjordbredden, nogle sprang i Land, lavede Bål, og de der havde lidt Mel med fra Lejren, kogte Mel og Vand. Alle Mand om Bord. Af Sted igen. Hvorhen vides ikke. Foreløbig til Neustadt. Vi sejlede imidlertid igennem Neustadt, og alle tænkte. Hvad er Meningen?

Det skulle vi få at mærke. Meningen var, at de på en eller anden djævelsk Måde skulle få Ram på os. Udenfor Neustadt lagde vi op til en stor Damper „Tilbeck”, det blev sagt, at den var fuld af Sprængstof og skulle sprænges i Luften. Den skulle vi over i. Der var andre politiske Fanger om Bord. Vi ville ikke over i den. Så gik alle SS´erog S.D.´er (fra Sicherheits-Dienst) om Bord i Slæbebåden, og Slæbebåden forsvandt. Kun Skipperen på Lægteren blev, han blev nærmest tvunget til det. Nu lå vi der, på Vej ud i Østersøen. Hvad var Meningen? Hvert Øjeblik kunne man vente Englændernes Flyvere, der rensede Havene for de flygtende Nazister. Det var Kl. 9 Onsdag Aften. Mændene blev enige om, at vi måtte se at komme i Land. Vi kunne skimte Landet. Nu var gode Råd dyre. Jollen blev sat ud, Mændene roede for at få Lægteren i Drift, vore Tæpper blev hentet op på Midterdækket og holdt ud som Sejl for at få Båden i Drift, og efter en 3-4 Timers Drift nåede vi Land. Samtidig var også en anden Lægter, fuld af Fanger, der var efterladt ligesom vi, nået ind til Kysten. Mændene gik i Land med Jollen og begyndte den besværlige Landsætning af de mange Hundrede Mennesker.

1 Time i Friheden.

Landsætningen varede flere Timer. Det var en lys og strålende Maj Morgen, Torsdag den 3. Maj. Er vi nu i Friheden? Vi så ingen Nazier. Civile Mennesker fortalte, der var ingen Militær i Nærheden. Men Fangerne, der begyndte at gå op i Landet, stødte på Poster, og snart kom vore Tyranner i en i Følge med endnu flere. Hvad var Meningen, hvorfor var vi gået i Land? For at redde Livet naturligvis. De begyndte straks at regere med os. Alle skulle i Land, fra begge Lægterne. En Del, syge og dårlige, var endnu om Bord, mest Jøder, der kun havde få og svage Kræfter. Mødrene med deres Spædbørn var kommet i Land fra den anden Lægter. De sad og vuggede deres Små, der hele Tiden græd af Sult. S.S.´erne gik om Bord på Lægterne, råbte og skreg, slog med Bøssekolberne, sparkede. Men Tempoet var ikke stærkt nok. De Mennesker, der var tilbage på Lægterne, var udmattede og elendige, og det gik kun langsomt. De blev sparket udenbords, slog en tre, fire Kolbøtter og forsøgte at vade i Land gennem det kolde Vand. Mange havde ikke Kræfter og druknede. Andre blev ramt af en Kugle fra Lægteren. S.S.´erne og S.S.-Marinefolkene var helt fra Sans og Samling. De skød og skød, ned i Lasten, ned i Vandet En Kvinde, der famlede sig ned ad Lejderen, skød en S.S.Mand tre Gange efter med sit Gevær. Han ramte ikke. Så tog han sin revolver frem og skød hende gennem Hovedet. Mange Lig lå og drev i Vandet. Vi stod på Bredden og måtte overvære disse frygtelige Grusomheder. Det viste sig Dagen efter, at 77 Jøder var blevet skudt i disse Minutter af disse Blodhunde.

Hvad nu?

Igen af Sted. På March ind til Neustadt. Det kan ikke gå stærkt nok. Vagtmandskabet har travlt. Vi kommer op til Marinens Kasernegård, hvor vi kan lejre os på Pladsen. Trætte og udasede. Hvad finder disse Tyranner nu på? Pludselig kommer Kommandanten fra Stutthof, Hoppe. Han giver Besked. Vi skal på et Skib, men kun Skandinaverne. Vi skal til Flensborg, hvor svensk Røde Kors vil tage sig af os. Flensborg. Svensk Røde Kors. Hvorfor har de ikke forlængst sejlet os til Flensborg, hvis det var Meningen? Der har været Tid nok. Men vi skal af Sted. Til Havnen. Det viser sig, at alle skal med, også jødiske og polske Fanger står på Kajen. De er begyndt at gå om Bord i et Krigsskib, „Athen”, der ligger ved Kajen. Vi står sidst i Rækkerne af de flere Tusinde Fanger, der skal indskibes. Så begynder Englænderne at bombardere ude over Vandet. De renser Bugten for Skibe. Mens vi står på Kajen, eller ligger, for vi kaster os ned for Bombardementerne, hører vi, at en stor Damper „Cap Arkona”, der lå et lille Stykke udenfor Neustadt, er ramt af Englænderne med to Fuldtræffere. Den er lastet med 8000 politiske Fanger fra andre Koncentrationslejre, vist nok flest fra Neuengamme. Den skød på Englænderne, da de nærmede sig. Kun 300 Mennesker bliver reddet. De svømmer deres 4 km. Pludselig bliver „Athen” ramt, lige foran os. Hagekorset skydes ned, Agterenden rammes af det engelske Artilleri. Der bliver Panik, de ombordværende, Fanger og Besætning, springer for Livet for at komme i Land. Og vi, der hidtil har været omkring Havnen, springer af Sted, så komme hvad der vil. Op i Byen. Her kommer nøgne Mennesker løbende, rystende af Kulde. Det er fra „Cap Arkona”, de enkelte, der reddede sig. Vi bliver oppe i Byen, hvor længe? Ikke længe. Engelske Panservogne kommer, og vi Fanger råber Hurra, jubler, klapper i Hænderne. Neustadt har kapituleret. Selv nogle af Tommyerne græd, da de så de Tusinder af Fanger og deres Glæde over Befrielsen. De omfavnede hinanden, de jublede og lo. Disse elendige Mennesker, hvoraf mange dårligt kunne stå på Benene mere, de, som lignede levende Lig, klædt i Pjalter, de oplevede en Glædens Time, som det er svært at skildre. Vi var endelig og afgjort befriet for Nazi-Tyranniet.

Tilbage til Danmark.

I Neustadt fik vi Skandinaver overladt to store Bygninger, hvor U-Bådenes Ledelse tidligere havde haft Kontorer og Skoler. Fødevarer blev hurtigt organiseret, så vi ikke kom til at lide Nød, og iøvrigt sørgede Englænderne for en Forplejning af alle Fangerne, der allerede efter få Dages Forløb kom til at se kendeligt bedre ud.

Stemningen var høj, men blev endnu højere, da vi i Radioen hørte om Kapitulationen og Danmarks Befrielse. Nu behøvede vi ikke mere at spekulere på, om vi skulle til Sverige eller hvor vi skulle hen. Nu gjaldt det blot om at komme til Danmark snarest muligt.

Fredag den 11. blev vi afhentet af svensk Røde Kors, der i store Biler kørte os til Padborg, hvor vi blev hilst velkommen til Danmark af Frihedskæmpere og den danske Brigade såvel som af Indbyggerne i Byen. Folk i Byen kom med frisk Franskbrød til os, og på Karantænestationen fik vi en dejlig Portion Havregrød med Mælk og Franskbrød med Smør. Det lykkedes os ved Hjælp af elskværdige Banefunktionærer og Telegrafbude at få sendt Besked til København. Og det var en veltilfreds Forsamling der den Aften lagde sig til at sove i Frøslevlejren – ikke mere som Fanger men som frie Mennesker.

Næste Morgen gik Turen mod København. Overalt, hvor vi kom frem, hilste Folk os velkommen tilbage til Danmark, en Velkomst, der kulminerede, da vi rullede ind på Københavns Hovedbanegård.

Mon vore Familier har fået Beskeden, var det stadige Spørgsmål. Mon der er nogen til at modtage os. Da vi nærmede os Hovedbanegården, forsvandt enhver Tvivl, på lang Afstand oplyste et Hav af røde Faner os om, at ikke alene var vore nærmeste mødt op for at modtage os, men Partiet var der for at byde os velkommen tilbage i Rækkerne.

20 Måneders Fangenskab i Stutthof-Koncentrationslejren var endt, og for manges Vedkommende var samtidig omtrent fire års indespærring til ende.