Sidste nyt om Oprør

Retssikkerheden trædes under fode
– åbent brev til rigsadvokat Henning Fode

Af Patrick Mac Manus

Gennem rigsadvokatens pressemeddelelse af 11. oktober 2006 er jeg blevet bekendt med, at der rejses tiltale mod ”en talsmand for Foreningen Oprør for at have medvirket til at indsamle og yde økonomisk støtte til grupper, der begår eller har til hensigt at begå terrorhandlinger, samt at have forsøgt at indsamle midler med henblik på at yde økonomisk støtte til sådanne grupper, jf. straffelovens § 114 a, nr. 1 og nr. 2 (nu straffelovens § 114 b, nr. 1 og nr. 2).” De grupper, der henvises til, er PFLP i Palæstina og FARC i Colombia.

Rigsadvokaten synes mere opsat på at informere pressen om tiltalen end at informere den unavngivne talsperson. Det forekommer utilstedeligt, at rigsadvokaten foretrækker den politiske signalværdi, der ligger i udsendelsen af en pressemeddelelse, frem for at ville begrunde tiltalen med et offentligt tilgængeligt anklageskrift, der er stilet til den berørte part.

Hvis et sådant anklageskrift foreligger, anmoder jeg om, at det snarest muligt fremsendes. Offentligheden bør have størst mulig indblik i den tolkning af gældende terrorlovgivning og af internationale konfliktforhold, der ligger til grund for tiltalen. Vedtagelsen af straffelovens § 114 i 2002, som tiltalen henholder sig til, blev mødt med omfattende politisk og juridisk indsigelse, ikke mindst fra Advokatrådet, Foreningen af Beskikkede Advokater, Center for Menneskerettigheder samt af dommerforeningen. Denne politiske og juridiske diskussion er fortsat nødvendig. Den ville blive yderligere ansporet af et anklageskrift mod Foreningen Oprør, som af samme grund må hilses velkommen.

Til rigsadvokatens orientering skal oplyses, at Foreningen Oprør i november har indkaldt til en international konference om terrorlovgivning, politiske rettigheder og international konflikt. Hermed håber vi at kunne bidrage til belysning af det fejlspor, som den såkaldte ’krig mod terror’ og ’terrorlisterne’ udgør i forhold til bæredygtig social og politisk forandring i verden. Ikke mindst i Colombia og Palæstina, hvor folkelige modstandsorganisationer som PFLP og FARC søger at tilvejebringe en sådan tiltrængt omformning af de politiske og sociale forhold.

Rigsadvokaten er naturligvis velkommen til at deltage i konferencen.

Patrick Mac Manus er talsperson for Foreningen Oprør