Generalforsamling 2010

Formandens beretning 2010

Horserød Stutthof Foreningen.

Formandens beretning for arbejdet fra 4. april 2009 til 6. marts 2010.

Sidste år havde nazisterne meldt Horserød Stutthof Foreningen til politiet for støtte til terrorisme. Men vi fortsatte ufortrødent vor kamp for demokratiet mod terrorlovene. Om få dage falder dommen over foreningen Oprør ved Byretten i København, anklageren har forlangt halvanden års fængsel til Oprørs talsmand. Om en uge er vi alle klogere, men et kan allerede nu siges, dommen vil under alle omstændigheder blive appelleret. Det slutter ikke der.
Imens har man taget det første skridt til en forundersøgelse af vor forening. Endnu er der ikke rejst tiltale – men det kommer vær forvisset om det.
Men vi fortsætter vort arbejde, vi bøjer os ikke, vi lader os ikke skræmme. Vi mener det vi siger, og vi mener alvorligt. Vi joker ikke. Vor parole er fortsat: Styrk demokratiet – Bryd terrorlovene.
Når uret bliver ret – bliver modstand en pligt.

Imens søger man fra mange sider – ikke mindst fra Dansk Folkeparti og regeringens uduelige og uvidende ministre – at aflede den offentlige debat fra det væsentlige. Hetz i stedet for argumenter. Dagligt brydes de internationale konventioner, som skulle sikrer et civiliseret og humant samfund og værne om samfundets svageste. Med hvad pokker – når man kunne gå i krig på trods af FNs beslutninger – hvorfor så overhovedet regne med FN?

I stedet lovgiver man om kamphunde og kattekillingers barndom. Samtidig kræver man forbud mod at børn af anden etnisk baggrund taler deres eget sprog i frikvartererne – det skal øjeblikkelig udløse en eftersidning, erklærer dyrevennen fra Dansk Folkeparti, Marlene Harpsøe.
Madpakker til børnehavebørn fremstilles som den skinbarlige socialisme. Forbud mod at bære burka, fremstilles som en kamp for kvinders ligeret og anføres af gamle rødstrømper af typen Karen Jespersen – samtidig med at asylbørn fængsles og deres mødre uddrives af det danske paradis.

Men vi er indtil videre sluppet billigt. Ifølge Trykkefrihedsselskabets formand, Lars Hedegaard, er det sagte og skrevne kun er en svag afglans af det, man egentlig har på hjerte, men som man afholder sig fra at sige og skrive, da man har underkastet sig selvcensur, for at det ikke skal gå ham selv og andre af ytringsfrihedens forkæmpere, som det er gået tegneren Kurt Vestergård, der nu må leve under PETs beskyttende vinger.

I det skjulte er politistaten en kendsgerning. I takt med at politiet og efterretningstjenesterne får stadig nye og udvidede beføjelser til at lukke munden på eventuelle kritikere af den førte politik, udhules retssikkerheden. Med de sidste tiltag – terror- og lømmelpakker m.m. – er den er snart ikke eksisterende.
Forsvarere og dommere er flere gange blevet sat ud af spillet – de anklagede kan ofte ikke få at vide, hvad de er anklaget for. Der er hemmelige sagfører – navnløse anklagere. Alt fra fængslinger til udvisninger ordnes stadig oftere administrativt og i al hemmelighed. Hvad kommer et par eventuelle justitsmord offentligheden ved, synes ræsonnementet at være? Man sår angst i befolkningen.
Tidligere var man uskyldig til det modsatte var bevist. Det er man tilsyneladende ikke mere, nu bygges sagen op på betalte meddelere og PETs ubekræftede og oftest løgnagtige påstande.
Samtidig opfordrer man offentligheden – som af hensyn til Rigets sikkerhed skal holdes i uvidenhed om PETs virksomhed – til at fodre PET med oplysninger.
Og PET-chef, Jacob Scharf, er forbløffende ubekymret over, hvor hans informationer stammer fra:
”Alle oplysninger som kan føre til afsløring af terroristisk virksomhed – også selv om de er frembragt under tortur – er af værdi for PET. (24. januar 2008.) Samme dag sagde han, at ”det er vigtigt at samarbejde med torturstater”.

Med udgangspunkt i USA’s ”krig mod terror” har man også her til lands indledt afviklingen af de sidste rester af det mishandlede borgerlige demokrati. Tilkæmpede rettigheder sløjfes med et pennestrøg, i stedet indføres nye såkaldte terrorlove – som har deres udgangspunkt i Bush´ berygtede ”Patriot Act”. En i borgerlige kredse særdeles populære præsident Obama ændrer i praksis intet i den sammenhæng. Desværre!Her til lands er ”terrorlovgivningen” blevet strammet i gang på gang. EU’s og USA’s terrorlister har fået lovs virkning i Danmark, skønt ingen kan redegøre for, hvorfor netop de organisationer, som er på listerne netop nu, har forsyndet sig mod.
Frihedskamp sidestilles med terrorisme, på nøjagtig samme måde som nazisterne og de danske samarbejdspolitikere gjorde det under den tyske besættelse. Derfor er det blevet en forbrydelse at solidarisere sig med frihedsbevægelser. Der skal en gang for alle sættes en stopper for solidariteten med mennesker, som kæmper for fred, frihed og social retfærdighed.
Men det er muligt at komme af terrorlisterne – det har vi for nyligt set et eksempel på, da besættelsesmagterne i Afghanistan tilbød udvalgte ledende talebanere at blive slettet af terrorlisterne – og dertil få en stor pose penge, hvis de ville skifte fra den ene terrorist til den anden og gå USA’s tjeneste.

Anderledes stiller det sig for demokratiets og solidaritetens forkæmpere. Det har Fighters and Lovers, som havde doneret overskuddet af salget af T-shirts med FARCs og PFLPs logo – fået at føle. Som de første fået at mærke – hvad prisen er for at udvise solidaritet med kæmpende mennesker. De blev som bekendt slæbt for retten for økonomisk støtte til førnævnte organisationer, som af politiske årsager er blevet sat på EU’s og USA’s såkaldte terrorlister.
Den endelige dom faldt i Højesteret den 25. marts og blev en stadfæstelse af Landsrettens dom, med en enkelt ændring: Landsrettens fængselsdom blev alle gjort betingede. Sagen omkostninger skal udredes af Fighters and Lovers, i alt 1,3 million kroner. Flere står for tur.
Dommen over Foreningen Oprør ved sin talsmand Patrick Mac Manus falder som før sagt den 15. marts. Dernæst kommer turen til Tømrernes Faglige Klub i TIB-København og vor forening Horserød-Stutthof Foreningen. Forundersøgelsen mod Horserød Stutthof Foreningen er ligger for øjeblikket hos juristerne, som i givet fald skal udforme sigtelsen mod os.

Politiets Efterretningstjeneste.
Privatlivets fred er i dag illusorisk. Gryden skal holdes i kog – så vi ikke et øjeblik glemmer, at Big Brother, holder øje med os alle. Det lyder slemt – og slemt er det. PET kan blandt andet:
– indhente personlige oplysninger hos andre offentlige myndigheder – uden at have en konkret mistanke og uden at den/eller de overvågede får noget at vide.
– PET kan indhente passageroplysninger fra flyselskaberne – uden dommerkendelse.
– Internetudbydere skal indrette deres udstyr, så PET uden problemer kan foretage overvågning og snuse i ”de elektroniske fodspor i det såkaldte snifferprogram”.
– En mistænkt kan aflyttes uden at han/hun får det at vide.
– Teleselskaberne skal udlevere abonnementsoplysninger til PET – uden dommerkendelse.
– PET får ret til at bruge betalte civile agenter – agent provokatør.

I forbindelse med de tidligere nævnte forhold vedrørende PET, skal det også nævnes, at den såkaldte PET-rapport omsider – 70 millioner kroner og 4.700 sider senere og efter 10 år i skyggen – kom frem i dagens lys i eftersommeren 2009.
Hovedindtrykket af rapporten er, at PET er ren som nyfalden sne, mens – ikke mindst de fæle kommunister – var agenter for en fremmed magt såvel før, under som efter besættelsen. Under den kolde krig og frem til dags dato. Magthaverne har fået en rapport, som er helt i tråd med deres egen historieskrivning. Vor fastholdelse af de historiske kendsgerninger bliver vigtigere og vigtigere.

Flygtninge og indvandrere.
Regeringens såvel som oppositionens flygtninge og indvandre-politik er i alt væsentligt en kopi af Dansk Folkepartis stadig mere racistiske udmeldinger og provokationer.
Udvisning af mennesker til deres gamle bødler, gennemføres nu med ”oppositionens” velsignelse – men i strid med FNs råd og anbefalinger og de internationale aftaler på området, som Danmark har tiltrådt. Det er i dag almindelige praksis i Integrationsministeriet.
I januar 2010 strammede man endnu engang reglerne for permanent ophold. I den anledning meddelte ministeren, at:
”Der skal være gulerod for de udlændinge, der gør det rigtige. De skal hurtigere få permanent opholdtilladelse. Men der vil være pisk til de udlændinge, der ikke vil gøre en indsats.”
”Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofres svarede: ”At piske torturofre fremmer ikke integration. Tværtimod har torturofre og andre traumatiserede flygtninge brug for beskyttelse, behandling og den tryghed, som en permanent opholdstilladelse medvirker til at give.”
Den uvederhæftige – men meget hellige minister – synes at have glemt alt om medmenneskelighed, næstekærlighed og Biblens ord om, at: ”Du skal elske de næste som dig selv.” (Matt.22,39.)
Hun behandler biblens 10 bud, som hun behandler FN-konventionen om menneskerettigheder.

”Du må ikke vidne falsk mod din næste,” står der i det niende bud. Det blæser hun på.
For hun og hendes åndeligt medsammensvorne, Søren Krarup og Jesper Langballe, fører hellig krig mod flygtninge og indvandre. Som Søren Krarup udtrykte det i forbindelse med uddrivelsen af irakerne fra Brorsons Kirke:
“Derfor skal de lovlige myndigheder, her politiet, naturligvis hævde dansk lov ved at sætte disse skamløse besættere ud af Brorsons kirke. Sådan siger den kristne forkyndelse. Sådan taler evangelisk-luthersk kristendom.”
De er religiøse ekstremister af fascistisk tilsnit for hvem intet er helligt.

Den barmhjertige samaritaner mistede barnetroen den nat i august i Brorsons Kirke, da ministeren og fascisterne slap magtens knippelsvingende svinehunde løs på forsvarsløse flygtninge.

Straf, straf, straf lyder regeringens mantra – og Socialdemokratiet og SF synger med i koret. Man mener – i lighed med regeringen – at det er nødvendigt at give børn fodlænker på og nedsætte den kriminelle lavalder. Alle gode kræfter i folketinget – fra regeringen og Dansk Folkeparti til Socialdemokratiet og SF – er helt enige. Uvorne unger og deres slappe forældre skal kunne mærke en konsekvens, hvis de ikke retter sig efter Venstres politiske ordfører hr. Peter Christensen påbud og ”opfører sig ordentligt”.
Foreløbig sidste skud på stammen er den såkaldte ”lømmelpakke”, udarbejdet af Dansk Folkeparti og en totalt paranoid justitsminister, Brian Mikkelsen i fællesskab som optakt til FNs klimatopmøde her i byen. Hver dag sine stramninger af lovgivningen over for en normalt fredelig og værgeløs befolkning, som nu tillægges alskens kriminelle tilbøjeligheder.
Hundrede af politibetjente var indkaldt for at holde ro i gaden, så der kunne gribes ind øjeblikkelig over for samfundsnedbrydende lømler, der demonstrere for en renere verden og denne klodes overlevelse. Tusinder blev arresteret, sat i ”futtog” i timevis på iskolde gader, og derefter buret inde i politiets såkaldte ”klimafængsel” bevogtet af knippelsvingende betjente og glammende hunde. Fængselsstraf og stadig større bøder. Administrative fængslinger. Politiet bliver tillagt nye og udvidede beføjelser. Ingen lovgivning skal i fremtiden stå i vejen for politiets knipler. Politiforbundet udtaler sig da også positivt om ”lømmelpakken” (19/10): ”Vi glæder sig til at tage de nye redskaber i brug”, udtalte en forventningsfuld forbundsformand for Politiforbundet..
Med ”lømmelpakken” i baglommen, står ingen lovgivning i vejen for, at de nu resolut og kontant kan prygle ”aktivister og ballademagere” – justitsministerens udtryk for de borgere, som har den frækhed at benytte sig af deres demokratiske ret til at demonstrerer for noget bedre end det han og hans regering kan præsterer.

Krig, fremmedhad, racisme og terrorlove står øverst på dagens politiske dagsorden i Danmark.
Vi antifascister, og andre progressive kræfter med os, må forenes i kampen mod terrorlove og politistat. Folket mod statsterroristerne. Der bliver brug for civilcourage – for civil ulydlighed.
Giv dem fingeren – det gør vi!
Vi har i den sammenhæng startet en civil ulydighedskampagne, som stadig flere slutter op om.
Hos os er der ingen slinger i valsen: De kan vedtage alle de love de vil, vi bøjer os ikke – den internationale solidaritet mellem mennesker lader sig ikke stoppe af en kriminel lovgivning.
Vor parole er nu som før: Forsvar demokratiet – bryd terrorlovene.

Horserød Stutthof Foreningens arbejde i perioden.

– Antifascistisk Forum:
I forbindelse med vort antifascistiske arbejde, var det naturligt, at Horserød Stutthof Foreningen ikke alene sluttede op, men aktivt deltog i oprettelsen af foreningen ”Antifascistisk Forum” og tidsskriftet af samme navn, som netop er udkommet med det første nummer i år. Vi har engageret os med kammerater i såvel ledelsen, som i det journalistiske arbejde. Men det har ikke været nogen dans på roser, kan jeg betro jer.
Tidsskriftet er i konstant pengenød, og vi kæmper så og sige fra nummer til nummer for at skaffe den nødvendige økonomi, så vi kan betale trykkeriet og sende bladet ud til abonnenterne. En bedre økonomi afhænger helt af, at vi får flere abonnenter. Vi har stadig for få, men får dog stadig nye læsere, selv om det ikke var nogen skade til, om tempoet blev sat en smule i vejret. Om få dage holder Antifascistisk Forum sin årlige generalforsamling, som er åben for alle læsere og medlemmer.

Men det store arbejde, der er blevet lagt i den civile-ulydigheds-kampagne og Antifascistisk Forum, har ikke forhindret, den øvrige virksomhed. Snarere tværtimod.
Således stillede vi med en taler den 4. maj i Istedgade. Temaet ”modstandskamp eller terrorisme” gik igen i den udstilling, som vi præsenteres første gang den 1. maj i Fælledparken og siden i forbindelse med K-festivalen i Nørrebroparken. Derudover har vi været på skovtur sammen med Aktive modstandsfolk på Christianshavns kanal, til mindedag i Horserød den 22. juni med tale af Helle Nielsen ved Håbets Port, hvorefter den nyoprettede forening ”Horserødlejrens Museums Venner” uddelte æresdiplomer til to af vore gamle kammerater – afslutningsvis spiste vi frokost her i lokalet. I august afholdtes for første gang den meget vellykkede Minifestival på Strandengen i Roskilde, som trak rigtig mange mennesker til, og som bør gentages. I november var vi medindbyder til Krystalnat – demonstrationen. I december – under klimatopmødet – var vi medindbydere til det store folkemøde i Valby-hallen, hvor bl.a. Hugo Cháves og Evo Morales talte.
Derudover har mange deltaget i rejser arrangeret af FIR og Hobbyklubben til Heideruh. På det sidste er Horserød Stutthof Foreningen blevet medlem af Heideruh – Foreningen, som står for Heideruh ´s drift. Sluttelig gik vi ind i 2010 med en vellykket nytårskur.
Mange af de her nævnte traditionelle arrangementer 1. maj – 4.maj – skovturen – 22. juni mv. vil blive gentaget i år. Derudover er vi i færd med – i samarbejde med FIR – at tilrettelægge en rejse til Stutthof i slutningen af august.
Afslutningsvis kan der også blive tale om, at afholde et stort offentligt møde om et aktuelt emne – Afghanistan, Irak – i november, som vi før har gjort det i samarbejde med DMH – Aktive Modstandsfolk, FIR og Demos. Men det er kun et forslag, som endnu ikke har været diskuteret med de eventuelle medarrangører.
Men alt det vil i få besked om i den nærmeste fremtid. Den nyvalgte bestyrelse vil – så hurtigt det er muligt udsende et nyhedsbrev, som indeholder en møde- og arrangementskalender.

Sluttelig vil jeg sige tak til alle – i og udenfor bestyrelsen – som har givet en hånd med i en presset situation. Det bliver der brug for også i den kommende periode.